Vuokranantajan tietopankki

Asuntosijoittamisen riskit

Onnistuminen vuokranantajana edellyttää tietoa ja asiantuntemusta aivan kuten onnistuminen muussakin sijoitustoiminnassa. Paras tapa varmistaa vuokrasuhteen onnistuminen onkin suhtautua vuokraukseen huolellisesti ja asioista selvää ottaen. Kuten kaikkeen sijoitustoimintaan, myös asuntosijoittamiseen liittyy kuitenkin erilaisia riskejä. Vuokranantajan tulee tiedostaa nämä toimintaan liittyvät riskit, jotta hän voi mahdollisimman hyvin ennakoiden välttyä niiden toteutumiselta.

Asuntosijoittamisen yleisimmät riskit voidaan jakaa neljään kokonaisuuteen: vuokralaisen valintaan ja vuokrasopimuksen tekoon liittyviin riskeihin, asuntoon liittyviin riskeihin, korkoriskiin ja poliittisiin riskeihin. Riskien vaikutus omaan sijoittamiseen vaihtelee sijoittamistyylistä ja tavoitteesta riippuen, joten riskejä kannattaa tarkastella juuri oman sijoittamisen näkökulmasta. Tärkeintä on tiedostaa riskien olemassaolo ja arvioida niiden vaikutus omaan sijoitustoimintaan. 

Vuokralaisen valintaan ja vuokrasopimuksen tekoon liittyvät riskit

Oikein valittu vuokralainen on edellytys toimivalle vuokrasuhteelle. Ensimmäinen vuokranantaja suosii eläkeläisiä, toinen opiskelijoita ja kolmas perheitä. Yhtä oikeaa vuokralaisryhmää ei luonnollisesti ole. Sen sijaan kaikkien vuokralaisehdokkaiden osalta kannattaa varmistua ensin maksukyvystä ja vuokralaisen luottotiedot tulee aina tarkistaa itse.

Vuokrasopimuksen huolellinen laatiminen on myös asuntosijoittajan tärkeimpiä tehtäviä. Suosittelemme käyttämään järjestömme vuokrasopimuspohjia, sillä niissä on huomioitu kaikki oleellisimmat vuokrasopimuksessa vaadittavat seikat. Vuokrataso kannattaa asettaa mahdollisimman oikeaksi, jotta vuokralaiset eivät vaihdu tarpeettoman usein.

Jos vuokranantaja epäonnistuu edellä mainituissa tehtävissään, riskinä ovat mm. vuokranmaksun laiminlyönnit, asunnon vahingoittuminen sekä ns. tyhjät kuukaudet ilman vuokralaista. Tällaiset seikat voivat kääntää vuokratuoton pahimmillaan negatiiviseksi.

Asuntoon liittyvät riskit

Vuokranantajan tulee huomioida taloyhtiöön odotettavissa olevat remontit sekä yleinen hoitokustannusten nousu. Erityisesti tulevat isot remontit, kuten putkiremontti tai julkisivujen uusiminen alentavat vuokratuottoa oleellisesti. Lisäksi asuntoon tarvitsee aika ajoin tehdä myös omaa pintaremonttia. Ennakoitavissa olevien remonttien lisäksi asuntoon saattaa tulla esimerkiksi vesivahinko taloyhtiön putken rikkoutuessa. Tällaisessa tilanteessa taloyhtiö korjaa toki asunnon, mutta korjauksen ajan vuokra-asunto voi olla asumiskelvottomassa kunnossa pitkänkin aikaa. Ennalta arvaamattomia ja äkillisiä vaurioita sekä esimerkiksi niistä johtuvaa vuokratulon keskeytystä varten voi hankkia vuokranantajan vakuutuksen.

Toisaalta asunnon sijaintiin liittyy riskejä. Asuinalue voi aikojen saatossa kehittyä joko positiivisesti tai negatiivisesti kaupunkisuunnittelun sekä palveluiden ja työpaikkojen liikkumisen myötä. Osa nykyisistä kaupunkikeskuksistakin voivat taantua väestöltään väheneviksi alueiksi, joissa asuntojen hinnat laskevat. Näin ollen asunnon arvonkehitykseen liittyy aina omat riskinsä.

Korkoriski

Velkavipua oikein käyttämällä voi asuntosijoittamisen tuottoja kasvattaa huomattavasti. Velkavipuun liittyy kuitenkin aina omat riskinsä ja korkotason nousu voi vaikuttaa oleellisesti asuntosijoittamiseen, jos käytössä on paljon velkarahoitusta. Mitä suurempi velkavipu on, sitä suurempi on myös siihen liittyvä korkoriski. Velkavipua käytettäessä oleellisinta on laskea oma riskinsietokyky korkojen nousun varalle.

Poliittiset riskit

Kaikkeen sijoitustoimintaan liittyy myös poliittisia riskejä. Ensinnäkin verotus voi kiristyä tai tiettyjä sijoitusmuotoja voidaan verottaa toisia muotoja kevyemmin tai kireämmin. Toisaalta myös lainsäädäntöä muuttamalla voidaan vaikeuttaa tai helpottaa erilaisten sijoitusmuotojen harjoittamista. Suomen Vuokranantajat työskentelee jatkuvasti asuntosijoittamisen edellytysten ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.