Kilpailuoikeudellinen ohjeistus

Alla tiivistelmä Suomen Vuokranantajat ry:n kilpailuoikeudellisesta ohjeistuksesta.

Huolellinen kilpailuoikeuden noudattaminen toimialayhdistyksen toiminnassa on osa yhteiskuntavastuuta ja turvaa myös jäsenten oikeuksia. Kilpailuoikeuden rikkominen voi johtaa pitkäkestoiseen ja raskaaseen tutkintaan sekä sakkoihin, jotka voivat olla 10 % yhdistyksen ja sen jäsenten yhteenlasketusta liikevaihdosta.

Kilpailulaki koskee myös yksityisiä vuokranantajia

Kilpailulaki soveltuu kaikkeen elinkeinotoimintaan riippumatta siitä, missä juridisessa muodossa sitä harjoitetaan tai tavoitellaanko toiminnalla voittoa. Myös yksityinen vuokranantaja on ”elinkeinonharjoittaja” vaikka vuokraisi vain yhtä tai muutamaa asuntoa ja vaikka verottaja ei katsoisi toimintaa elinkeinotoiminnaksi. Kilpailulaki kieltää elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset, jotka estävät tai rajoittavat kilpailua. Kielto kattaa kaikenlaisen yhteisen sopimisen joko kirjallisesti tai suullisesti. Jopa muiden tekemän sopimuksen passiivinen hyväksyminen katsotaan sopimiseksi.

Hinnoista sopiminen ja keskusteleminen on kiellettyä

Jokaisen vuokranantajan tulisi itsenäisesti määrittää vuokransa ja sopimusehtonsa. Vuokrista, lisäveloituksista, näiden korotuksista tai hintaa koskevista muista ehdoista ei saa sopia eikä edes keskustella yhdessä muiden vuokranantajien kanssa. Myös markkinoiden jakaminen on kiellettyä. Vuokranantajat eivät saa yhdessä päättää esimerkiksi vuokraboikotista tai jakaa asiakkaita keskenään.

Osallistuminen yhdistyksen toimintaan on sallittua

Suomen Vuokranantajien toimintaan osallistuminen on sallittua. Toimialayhdistyksessä vuokranantajat voivat keskustella toimialaan yleisesti liittyvistä asioista, esimerkiksi lainsäädännöstä, sopia yhteisestä edunvalvonnasta, laatia mallisopimuksia ja tilastoja. Jäsenet voivat myös toimittaa yhdistykselle tietoja tilastointia varten.

Kielletyt hintasuositukset

Kilpailulaki kieltää toimialayhdistyksiä antamasta hintasuosituksia. Kielletyiksi hintasuosituksiksi katsotaan esimerkiksi tietyn hintatason tai hinnankorotuksen suositteleminen jäsenille, liian yksityiskohtaisten hintatilastojen julkaiseminen sekä hinnoittelua yhtenäistävät mallisopimukset, hinnoitteluohjeet ja -laskurit.

Tilastointi

Toimialayhdistys saa kerätä ja julkaista toimialaa koskevaa tilastotietoa. Tilastointi on sallittua silloin, kun tiedoista ei käy ilmi yksittäisen yrityksen tai jäsenen tietoja, tiedot koskevat mennyttä aikaa eikä tilasto sisällä tulevaan hinnoitteluun liittyviä tietoja (esim. tulevia hinnankorotuksia).

Mallisopimukset

Toimialayhdistys voi laatia jäsenten käyttöön mallisopimuksia. Mallisopimukset ovat sallittuja, kun niissä olevat ehdot ovat syrjimättömiä eivätkä ehdot sisällä hintasuosituksia, kuten esitäytettyjä hinnankorotusprosentteja tai vuokratasoja.

Hintalaskurit

Toimialayhdistys voi tarjota jäsenilleen hinnoittelun apuvälineitä. Apuvälineiden tarjoaminen on sallittua, kun laskurin avulla ei anneta hintasuosituksia. Laskuri saa sisältää verojen ja viranomaismaksujen laskemisen sekä katteen ja kannattavuuden laskentakaavoja, joihin kukin käyttäjä itse asettaa parametrit tai arvot. Laskurissa ei pidä antaa valmiita oletusarvoja hinnan, katteen tai kannattavuuden määrittämiseen.

Mitä tulee tehdä, jos havaitsee kilpailulain vastaista toimintaa?

Jos havaitset kilpailulain vastaista toimintaa joko Suomen Vuokranantajien toiminnassa tai yhdistyksen jäsenten välillä protestoi välittömästi ja poistu kokouksesta tai tilaisuudesta. Jos kyse on virallisesta kokouksesta, pyydä puheenjohtajaa kirjaamaan protestointi ja poistuminen. Ilmoita havainnostasi aina Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtajalle tai lakiasiainjohtajalle.