Säännöt

Yhdistyksen säännöt  

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Suomen Vuokranantajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue Suomi. 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja, 
 • edistää oikean tiedon leviämistä huoneenvuokrasuhdetta koskevista asioista, 
 • herättää ja ylläpitää jäsenissään kiinnostusta kiinteistöalan yleisiin kysymyksiin ja vuokrasuhdetta koskeviin erityisiin kysymyksiin sekä kehittää niihin liittyvää jäsentensä osaamista ja ammattitaitoa, 
 • toimia kiinteistöalan ja kiinteistösijoittamisen yleisten ja yhteisten pyrkimysten ja päämäärien hyväksi 
 • toimia asunnonomistajien edunvalvojana 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa: 

 • järjestämällä voittoa tavoittelematonta neuvontatoimintaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, kursseja ja muita koulutustilaisuuksia, 
 • tekemällä vuokra-alaa koskevia tutkimuksia, tilastointeja ja selvityksiä, 
 • tiedottamalla tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä, laeista, asetuksista ja määräyksistä 
 • toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen edustajien ja vuokralaisten yhdyssiteenä sekä tukemalla muuta edellisiin verrattavaa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa, 
 • valvomalla jäsentensä etuja kaikissa vuokrasuhteisiin liittyvissä asioissa sekä erimielisyyksissä. 
 • yhdistys voi kuulua jäsenenä alansa järjestöihin. 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta. 

3 § JÄSENET 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja joka omistaa asuin- tai toimitiloja tai toimii tilojen vuokraajana tai tällaisten tilojen jälleenvuokraajana. 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusperiä. 

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin eroamisilmoitus on annettu. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä. 

Varsinaisilla jäsenillä, jotka omistavat asuin- tai toimitiloja ja vuokraavat niitä tai toimivat tällaisten tilojen jälleenvuokraajana, on jäsenmaksun perusteena vuokrattujen huoneistojen lukumäärä. 

Varsinaisista jäsenistä luonnollisella henkilöllä ja oikeuskelpoisella yhteisöllä voi olla eri suuruiset jäsenmaksut. 

Varsinaisilta jäseniltä perittävä, vuokrattujen huoneiston lukumäärään perustuva jäsenmaksu, voi olla erisuuruinen sen mukaan, onko kyseessä toimitilahuoneisto, toimitilakiinteistö, asuinhuoneisto tai asuinkiinteistö. 

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 8-12 jäsentä. 

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan kolmannen vuosikokouksen päättyessä. Sääntöjen muutosvuonna vuosikokous kuitenkin valitsee kolmasosan jäsenistä niin että heidän toimikautensa päättyy valintaa seuraavan vuosikokouksen päättyessä, kolmasosan niin että heidän toimikautensa päättyy valintaa seuraavan toisen vuosikokouksen päättyessä ja kolmasosan niin että heidän toimikautensa päättyy valintaa seuraavan kolmannen vuosikokouksen päättyessä. 

Vuosittain on erovuorossa kolmannes tai lähinnä kolmannes hallituksen jäsenistä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, toiminnanjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tai heidän toimeksiannostaan toiminnanjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Toiminnanjohtajalla on hallituksen kokouksessa läsnäolo ja puheoikeus. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

7 § HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA JA MUUT VALIOKUNNAT 

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle esitettävät asiat sekä tehdä hallituksen määräämät tehtävät. Työvaliokuntaan kuuluu yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä yksi-kaksi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä. 

Työvaliokunta kokoontuu yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kutsusta. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puolet työvaliokunnan jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla. 

Yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi yhdistyksellä voi olla valiokuntia, joiden ehdotukset alistetaan työvaliokunnan kautta hallituksen päätettäväksi. 

8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kumpikin yksin tai hallituksen määräämät kaksi henkilöä yhdessä. 

9 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni sekä tämän lisäksi niin monta ääntä, kuin jäsenen yhdistykselle maksama jäsenmaksu on täysiä puolia prosentteja (0,5 %) yhdistyksen saamista jäsenmaksuista. Varsinainen jäsen voi käyttää äänioikeutta kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukaan ei kuitenkaan saa edustaa kokouksessa enempää kuin kahta jäsentä eikä äänestää enemmällä kuin yhdellä kahdeskymmenes osalla (1/20) kokouksessa annetuista äänistä. 

Kannatusjäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

11 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenlehdessä,  jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

12 § VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. päätetään hallituksen jäsenille maksettavasta kokouspalkkiosta tai muusta korvauksesta 
 8. päätetään tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta
 9. vahvistetaan toimintasuunnitelma
 10. vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio ja sen osana liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus
 11. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittava vähintään yksi hyväksytty tilintarkastaja.
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.