Säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA 

Yhdistyksen nimi on Suomen Vuokranantajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alue Suomi. 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT 

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 • toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoa jäsenten yleisiä ja yhteisiä etuja,
 • edistää oikean tiedon leviämistä huoneenvuokrasuhdetta koskevista asioista,
 • herättää ja ylläpitää jäsenissään kiinnostusta kiinteistöalan yleisiin kysymyksiin ja vuokrasuhdetta
  koskeviin erityisiin kysymyksiin sekä kehittää niihin liittyvää jäsentensä osaamista ja ammattitaitoa,
 • toimia kiinteistöalan ja kiinteistösijoittamisen yleisten ja yhteisten pyrkimysten ja päämäärien
  hyväksi.
 • toimia asunnonomistajien edunvalvojana
  Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
 • järjestämällä voittoa tavoittelematonta neuvontatoimintaa, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia,
  kursseja ja muita koulutustilaisuuksia,
 • tekemällä vuokra-alaa koskevia tutkimuksia, tilastointeja ja selvityksiä,
 • tiedottamalla tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä, laeista, asetuksista ja
  määräyksistä
 • toimimalla viranomaisten ja kiinteistöjen edustajien ja vuokralaisten yhdyssiteenä sekä tukemalla
  muuta edellisiin verrattavaa yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää toimintaa,
 • valvomalla jäsentensä etuja kaikissa vuokrasuhteisiin liittyvissä asioissa sekä erimielisyyksissä.
 • yhdistys voi kuulua jäsenenä alansa järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

3 § JÄSENET 

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yksi varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö voidaan hyväksyä yhdistykseen perhejäseneksi.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet, perhejäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa tai tarkoitusperiä.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen tulee voimaan sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin eroamisilmoitus on annettu.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU 

Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden erikseen kullekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous hallituksen esityksestä.

Varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat oikeuskelpoisia yhteisöjä ja jotka omistavat asuin- tai toimitiloja ja vuokraavat niitä tai toimivat tällaisten tilojen jälleenvuokraajana, jäsenmaksun perusteena on vuokrattujen huoneistojen lukumäärä. Varsinaisista jäsenistä luonnollisella henkilöllä ja oikeuskelpoisella yhteisöllä voi olla eri suuruiset jäsenmaksut.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § HALLITUS 

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut 8-12 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan kolmannen vuosikokouksen päättyessä.

Vuosittain on erovuorossa kolmannes tai lähinnä kolmannes hallituksen jäsenistä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tai heidän toimeksiannostaan toiminnanjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Toiminnanjohtajalla on hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § HALLITUKSEN TYÖVALIOKUNTA JA MUUT VALIOKUNNAT 

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle esitettävät asiat sekä tehdä hallituksen määräämät tehtävät. Työvaliokuntaan kuuluu yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä yksi–kaksi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Työvaliokunta kokoontuu yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kutsusta. Työvaliokunta on päätösvaltainen, kun puolet työvaliokunnan jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on paikalla.

Yhdistyksen toiminnan kehittämiseksi yhdistyksellä voi olla valiokuntia, joiden ehdotukset alistetaan työvaliokunnan kautta hallituksen päätettäväksi.

8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kumpikin yksin tai hallituksen määräämät kaksi henkilöä yhdessä. 

9 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle. 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosaa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua kokouksen aikana hallituksen päättämällä tavalla tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Hallitus voi päättää, että voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla varsinaisen jäsenen tai hänen puolestaan äänioikeutta käyttävän asiamiehen on ilmoitettava osallistumisestaan yhdistyksen kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Perhejäsenellä tai kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen voi käyttää äänioikeutta kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukaan ei kuitenkaan saa edustaa kokouksessa enempää kuin kahta jäsentä eikä äänestää enemmällä kuin yhdellä kahdeskymmenes osalla (1/20) kokouksessa annetuista äänistä.

Kannatusjäsenellä, perhejäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Äänioikeuden edellytyksenä on, että erääntyneet jäsenmaksut on maksettu ennen yhdistyksen kokousta.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Vaaleissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenlehdessä,  jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 

12 § VUOSIKOKOUS 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan lausunnot
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. päätetään hallituksen jäsenille maksettavasta kokouspalkkiosta tai muusta korvauksesta
 8. päätetään tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta
 9. vahvistetaan toimintasuunnitelma
  10.vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio ja sen osana liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus
 10. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 11. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Äänestys- ja vaalijärjestys

1. Yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen kokouksessaan 11.5.2021.

2. Suomen Vuokranantajat ry:n yhdistyksen kokoukseen on mahdollista osallistua sekä kokouspaikalla että tietoliikenneyhteyden avulla.

3. Hallitus voi päättää, että voidakseen käyttää äänioikeuttaan tietoliikenneyhteyden avulla varsinaisen jäsenen tai hänen puolestaan äänioikeutta käyttävän asiamiehen on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Ennakkoilmoittautumisen määräpäivä voi olla aikaisintaan viikkoa ennen vuosikokousta.

Varsinaisen jäsenen äänioikeus kokouksessa varmennetaan ilmoittautumisen yhteydessä annetun nimen ja jäsennumeron avulla. Mikäli varsinainen jäsen käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa asiamiehen välityksellä, asiamiehen on esitettävä tätä koskeva valtakirja ennakkoilmoittautumiselle asetettuun määräpäivään mennessä.

4. Osallistuminen yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla tapahtuu käyttämällä hallituksen valitsemaa kokousalustaa, johon välitetään ääntä ja kuvaa kokouspaikalta ja kokousasiakirjoista.

Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida todeta, että häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, kokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu.

5. Tietoliikenneyhteyden avulla on mahdollista osallistua kokouksen aikana kaikkien asioiden käsittelyyn ja päättämiseen.

Mikäli kokouksessa järjestetään suljettu lippuäänestys, kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla osallistuvat voivat käyttää äänioikeuttaan hallituksen valitseman teknisen järjestelmän avulla siten, että se vastaa kokouspaikalla toteutettavaa suljettua lippuäänestystä. Sähköisesti annettua ääntä ei voi perua sen jälkeen, kun se on annettu.

6. Kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla osallistuvat voivat esittää puheenvuoropyynnön kokousalustan kautta erikseen ohjeistetulla tavalla. Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa kokouksen puheenvuorojen kestoa, jos kokouksen hallinta sitä edellyttää.

Kokoukselle voidaan valita yksi tai useampi ylimääräinen tekninen sihteeri, joka vastaa tietoliikenneyhteyden seurannasta sekä äänestysten toteuttamisesta ja auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa.