Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Kutsu vuosikokoukseen julkaistaan vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenlehdessä. Tämän lisäksi kutsu lähetetään jäsenille sähköpostilla.

Yhdistyksen vuosikokoukseen on mahdollista osallistua sekä kokouspaikalla että etäyhteyden välityksellä. Hallitus voi päättää, että voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta etäosallistujan on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen vuosikokouksessa yksi ääni. Perhejäsenellä tai kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen voi käyttää äänioikeuttaan kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kukaan ei saa kuitenkaan edustaa kokouksessa enempää kuin kahta jäsentä eikä äänestää enempää kuin 1/20 kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Jouni Lehtinen 
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista 
 5. Esitetään 2023 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto 
 6. Päätetään 2023 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
 7. Päätetään yhdistyksen luottamushenkilöille maksettavista kokouspalkkioista tai muista korvauksista 
 8. Päätetään tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta 
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2024
 10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2024 sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2025
 11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 
 12. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
 13. Kokouksen päättäminen 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.