Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä. Kutsu vuosikokoukseen julkaistaan vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenlehdessä. Tämän lisäksi kutsu lähetetään jäsenille sähköpostilla.

Yhdistyksen vuosikokoukseen on mahdollista osallistua sekä kokouspaikalla että etäyhteyden välityksellä. Hallitus voi päättää, että voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta etäosallistujan on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Viimeinen ilmoittautumispäivä voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen vuosikokouksessa yksi ääni. Perhejäsenellä tai kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Varsinainen jäsen voi käyttää äänioikeuttaan kirjallisesti valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kukaan ei saa kuitenkaan edustaa kokouksessa enempää kuin kahta jäsentä eikä äänestää enempää kuin 1/20 kokouksessa annetuista äänistä.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan sekä toiminnantarkastajan lausunnot
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. päätetään hallituksen jäsenille maksettavasta kokouspalkkiosta tai muusta korvauksesta
 8. päätetään tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta
 9. vahvistetaan toimintasuunnitelma
 10. vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio ja sen osana liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus
 11. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 12. valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Vuosikokous 2023

Yhdistyksen vuosikokous vuonna 2023 pidetään keskiviikkona 24.5.2023 klo 17.30 alkaen Tekniskan saleissa. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

Ilmoittautuminen avataan lähempänä tapahtumaa.

Vuosikokouksen materiaalit

Vuosikokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyvät asiakirjat julkaistaan ennen kokousta täällä.

Yhdistyksen säännöt

Äänestys- ja vaalijärjestys

Toimintasuunnitelma 2023