Lausunnot

Suomen Vuokranantajien lausuntoja lainsäädäntöhankkeista

Valtion tukeman asuntotuotannon kehittäminen

Suomen Vuokranantajat on antanut ympäristöministeriölle 20.12.2023 lausunnon valtion tukeman asuntotuotannon kehittämistarpeista. Suomen Vuokranantajat tukee hallitusohjelmaan kirjattua näkemystä siitä, että lähtökohtaisesti kohtuuhintaista ja laadukasta asumista tulisi edistää vapaarahoitteisella asuntotuotannolla. Yhteiskunnan asumiseen kohdistuvien tukien tulisi painottua erityisryhmien ja heikoimmassa asemassa olevien asumisen turvaamiseen sekä asunnottomuuden torjuntaan. Samalla tukien tulisi aiheuttaa mahdollisimman vähän vääristymiä asunto- ja vuokramarkkinoihin.

ASP-korkotukilainojen enimmäismäärien korottaminen

Suomen Vuokranantajat on antanut ympäristöministeriölle 13.11.2023 lausunnon ASP-korkotukilainojen enimmäismäärien korottamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Suomen Vuokranantajat ry pitää ympäristöministeriön esitystä ASP-korkotukilainan enimmäismäärän korottamista kannatettavana.

Asumistukiuudistus

Suomen Vuokranantajat on antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 13.11.2023 lausunnon yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Suomen Vuokranantajat pitää hallitusohjelmaan kirjattua tavoitetta kohdentaa tukea sitä eniten tarvitseville hyvänä. Asumistuen kokonaisuudistuksen vaikutukset eivät kuitenkaan ole täysin linjassa asetetun tavoitteen kanssa. Tarve valtiontalouden tasapainottamistoimille on ymmärrettävä, mutta asumistukeen kohdistuvien leikkausten seuraukset ovat osin kohtuuttomia ja voivat johtaa sosiaalisiin ongelmiin. Säästötoimia tulisi kohtuullistaa ja tehdä asteittain, jotta voidaan arvioida muutosten todellisia vaikutuksia.

Suomen Vuokranantajat on antanut asumistukiuudistuksesta 7.11.2023 lausunnon myös eduskunnan ympäristövaliokunnalle, jossa yhdistys oli kuultavana.

Lisäksi asumistukiuudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta on annettu 20.9.2023 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle.

Toimeentulotukilain muutos

Suomen Vuokranantajat on antanut 13.11.2023 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon toimeentulotukilain muuttamisesta. Toimeentulotuen sallittujen asumismenojen ehtojen kiristyksellä haetaan selkeyttä asumismenojen säästöjä valtiontalouteen. Suomen Vuokranantajat pitää tavoitettava hyväksyttävänä, mutta haluaa edelleen nostaa esiin, että toimeentulotuessa on kyse viimesijaisesta etuudesta. Toimeentulotukea saavat ovat usein yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia. Tähän ryhmään kuuluu paljon ihmisiä, joille asunnon löytäminen on haastavaa.

Lisäksi toimeentulotukilain muutosta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta on annettu 18.9.2023 lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle.

Valtion talousarvio vuodelle 2024

Suomen Vuokranantajat on antanut 17.10.2023 lausunnon eduskunnan ympäristövaliokunnalle valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2024. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite edistää asuntojen ja asuntorahoituksen riittävää tarjontaan lähtökohtaisesti vapaarahoitteisella asuntorakentamisella on hyvä ja siitä tulisi pitää kiinni myös nykyisessä taloustilanteessa. Lausunnossaan yhdistys toteaa, että koska asuntomarkkinoiden haasteet ovat kysynnässä, myös valtion toimenpiteiden tulisi kohdistus kysyntään. Varainsiirtoverokannan alentaminen on oikeansuuntainen toimenpide.

Kiinteistöverolain muutos

Suomen Vuokranantajat on antanut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle 17.10.2023 lausunnon kiinteistöverolain muutoksesta. Suomen Vuokranantajat ry ei kannata maapohjan veroprosentin alarajan korotusta. Kiinteistöveron esityksen mukainen korotus nostaa oleellisesti asumiskuluja tilanteessa, jossa hoito- sekä korkokulut rasittavat muutenkin asunnon omistamista merkittävästi. Kannatettavaa sen sijaan on maapohjan veroprosentin eriyttäminen rakennuksen yleisestä veroprosentista.

Pelastuslain muuttaminen

Suomen Vuokranantajat on antanut eduskunnan hallintovaliokunnalle 31.1.2023 lausunnon pelastuslain muuttamisesta. Yhdistys kannattaa esitystä asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuun siirtämisestä rakennuksen omistajalle. Erityisesti asunto-osakeyhtiöissä on paloturvallisuuden näkökulmasta perusteltua, että kunnossapitovastuu on taloyhtiöllä.

Lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskeva Euroopan komission asetus

Suomen Vuokranantajat on antanut eduskunnan talousvaliokunnalle 26.1.2023 lausunnon koskien lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevaa Euroopan komission asetusehdotusta. Komission asetusehdotuksen tavoitteena on edistää avoimuutta ja turvata asuntojen lyhytaikaisen luovutuksen kestävä kehitys. Asetusehdotuksessa luodaan EU-laajuinen kehys asuntojen lyhytaikaista luovutusta koskevalle tiedonkeruulle ja tiedon jakamiselle sekä pyritään harmonisoimaan tiedonkeruun muodot eri jäsenmaissa. Koska majoituspalveluita välittävät alustat ovat usein kansainvälisiä, on tärkeää huolehtia kerättävien tietojen yhtenäisyydestä ja yhteensopivuudesta koko EU:n tasolla. Tavoitteet asetusehdotuksen taustalla ovat kannatettavia. Yhdistys pitää hyvänä myös sitä, että asetus ei velvoita jäsenmaita pitämään rekisteriä asuntoja lyhytaikaisesti luovuttavista tahoista vaan määrittelee ainoastaan tiedonkeruun mallin, jos tällaisia velvoitteita asetetaan.

Asunto-osakeyhtiölain muuttaminen

Suomen Vuokranantajat on antanut eduskunnan ympäristövaliokunnalle 19.1.2023 lausunnon asunto-osakeyhtiölain muuttamista. Suomen Vuokranantajat kannattaa hallituksen esitykseen otettua muotoilua esteettömyyden parantamista koskevan muutostyön kustannus- ja kunnossapitovastuuta sekä yhtiön dokumentointivelvoitetta muutostyöstä. On tärkeää, että myös osakkaan esteettömyyttä parantavaan muutostyöhön soveltuvat säännökset noudattavat samoja pääsääntöjä kuin muutkin osakkaiden toteuttamat muutostyöt. Suomen Vuokranantajat kannattaa myös sitä, että asumisen kestävyyttä parantava uudistus on mahdollista tehdä nimenomaan enemmistöpäätöksellä ja jo ennen uudistuksen tavanmukaistumista.

Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosille 2021–2028

Suomen Vuokranantajat on antanut lausunnon Asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta ympäristövaliokunnalle ja ollut valiokunnan kuultavana. Kehittämisohjelman tavoitteet ovat kannatettavia, mutta eivät kohtaa toimenpide-ehdotusten kanssa.