Lausunnot

Suomen Vuokranantajien lausuntoja lainsäädäntöhankkeista

Asuntopoliittinen kehittämisohjelma vuosille 2021–2028

Suomen Vuokranantajat on antanut lausunnon Asuntopoliittisesta kehittämisohjelmasta ympäristövaliokunnalle ja ollut valiokunnan kuultavana. Kehittämisohjelman tavoitteet ovat kannatettavia, mutta eivät kohtaa toimenpide-ehdotusten kanssa.

Kotitalouksien velkaantumisen ehkäiseminen

Suomen Vuokranantajat tukee esitettyjä toimia kotitalouksien velkaantumisen ehkäisemiseksi. Samaan aikaan on huomioitava, että erityisesti asuntolainoihin kohdistuvien rajoitustoimien kääntöpuolena voi olla investointien hidastuminen. Sääntelytoimia arvioitaessa on tärkeä hakea tasapainoa rahoitusmarkkinavakauden sekä asunto- ja talouspoliittisten tavoitteiden välille. Liian kireä sääntely supistaa asuntotarjontaa ja vaikuttaa negatiivisesti tavallisiin asunnon etsijöihin, rakennusalaan ja koko talouteen. Lausunto valtiovarainministeriöille makrovakauden valvontavälineitä koskevasta luonnoksesta HE:ksi.

Lausunto etäkokoukset ja etäosallistuminen osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa -työryhmän mietinnöstä

Lausunto budjetti 2022 (YmV) 4.10.2021

Lausunto oikeudenkäyntikuluja riita-asioissa koskevasta arviomuistiosta

Lausunto asumisneuvonnan lakisääteistämistä valmistelleen työryhmän raportista 19.5.2021

Lausunto positiivisesta luottotietorekisteristä 17.5.2021

Lausunto pelastuslain uudistamisen esiselvityshankkeen valmistelujaostojen arviointimuistioista 17.5.2021

Suomen Vuokranantajat ry kannattaa lakimuutosta, jolla palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovastuu siirretään rakennuksen omistajalle. Sääntelyä valmisteltaessa tulee kuitenkin kiinnittää erityistä huomioita vaikutuksiin erilaisille asunnoille, rakennuksille sekä hallintamuodoille (omistus-, vuokra- ja asumisoikeusasunnot).

Lausunto asunto-osakeyhtiölain muutostarvetta koskevasta arviomuistiosta

Lausuimme oikeusministeriölle lukuisista asunto-osakeyhtiölakiin liittyvistä muutosehdotuksista. Lausuntomme keskeisimmät kohdat liittyivät lyhytaikaiseen vuokraustoimintaan sekä osakkeenomistajan vahingonkorvausvastuuta koskevaan sääntelyyn.

Lausunto Helsingin asumisen ja maankäytön ohjelmaluonnoksesta

Asuntotarjonnan kasvattaminen on ainut kestävä tie kohtuullistaa kaikkien Helsingin nykyisten sekä tulevien asukkaiden asumiskustannusten kehitystä. Esitämme, että Helsinki nostaa vuosittain valmistuvien uusien asuntojen tavoitteen 7000 asunnosta vähintään 10 000 asuntoon. Esitämme myös joukon suosituksia ja muutoksia AM-ohjelman luonnokseen, jotka
tukevat kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamista.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä

Suomen Vuokranantajat ry korostaa ilmastotavoitteiden saavuttamisen tärkeyttä. Nähdäksemme EBPD-direktiivin asettamat vaatimukset ovat kuitenkin riittävät sähköautojen latauspistevaatimuksia koskien. Liikenteen päästöjä voidaan alentaa merkittävästi myös muilla keinoilla. Suurten kaupunkien keskustoissa autoilun määrää pitäisi lisäksi pyrkiä vähentämään, ei vain sähköistämään. Nykymuodossaan lakiehdotuksella aiheutettaisiin huomattavia kustannuksia kiinteistönomistajille ilman varmuutta toimien tehokkuudesta autokannan sähköistämiseksi.
Näkemyksemme mukaan lakiehdotus tulisi säätää EBPD-direktiivin minimivelvoitteiden mukaisesti. Mikäli esimerkiksi sähköautojen hintatasoa saadaan tulevina vuosina laskettua, syntyy sähköautojen latauspisteitä enemmän myös markkinaehtoisesti. Lisäksi valtion on kannattavaa edelleen tukea taloudellisesti sähköautojen latauspistehankkeita tarkoituksenmukaisiin kohteisiin. Asunto-osakeyhtiön kannalta lakiehdotuksessa on ongelmallisesti esitetty myös vuokralaiselle oikeutta vaatia latauspistettä latausvalmiuden omaavaan paikkaan. Kun esityksessä ei ole kuitenkaan otettu kantaa lainkaan siihen kenen omistukseen latauspisteet tulisivat ja miten hankinta tulisi toteuttaa, aiheuttaa tämä epäselvyyttä asunto-osakeyhtiöiden ja vuokrasuhteiden osalta.

Lausunto jakamistaloustyöryhmän raporttiluonnoksesta 22.3.2019

Suomen Vuokranantajat yhtyy työryhmän näkemykseen siitä, että parhaimmillaan jakamistalous synnyttää uudenlaista liiketoimintaa ja toimintakulttuurin, jossa korostuvat palvelujen saavutettavuus, valinnanvapaus, sosiaalisuus sekä resurssien tehokkaampi hyötykäyttö. Pahimmassa tapauksessa jakamistalouden hyödyt taas jäävät saavuttamatta epäselvän säädösympäristön vuoksi.

Lyhytaikaisen majoitustoiminnan kannalta suurimpia kysymyksiä tällä hetkellä ovat rajanveto ammattimaisen ja ei-ammattimaisen toiminnan välillä sekä eri viranomaisten tulkintojen epäyhtenäisyys. Asumisen tarpeet ovat muutoksessa ja uudenlaisten palveluiden kehittymiselle markkinoilla on annettava tilaa. Pitkäaikaisten vuokrasuhteiden rinnalla tarvetta on myös selvästi lyhyemmille vuokrasuhteille tai majoittumiselle kodinomaisissa olosuhteissa. Mahdollisia sääntelytoimenpiteitä ei pidä esittää perinteisen liiketoiminnan suojelemiseksi, vaan arvioida aidosti uuden tai lisäsääntelyn tarpeellisuutta. Sääntelyä tulisi mieluummin keventää kuin tiukentaa.

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019 8.10.2018

Suomen Vuokranantajat  lausui hallituksen esityksestä  valtion talousarvioksi vuodelle 2019.  Suomen Vuokranantajat haluaa kiinnittää ympäristövaliokunnan huomion neljään asumisen kannalta keskeiseen teemaan budjetista:
1. Asumisen tuotantotuet ovat nykysuhdanteessa tehotonta rahan käyttöä
2. Liikenneinvestoinnit luovat tehokkaasti asuntotarjontaa
3. Asumistukijärjestelmässä on tavoiteltava yksilökohtaisuutta
4. Vuokratuloihin kohdistuva verotus siirtyy vuokralaisten maksettavaksi

Lausunto eri sijoitusmuotojen verokohtelua arvioineen työryhmän raporttiin 15.6.2018

Suomen Vuokranantajat lausui sijoitusmuotojen neutraliteettia pohtineen työryhmän raporttiin. Sijoitusmuotojen neutraliteettiin on vielä matkaa. Työryhmä keskittyi pääasiassa sijoitustilimallin luomiseen myös Suomeen. Neutraalius edellyttää, että sijoitussäästötilin kehittämisessä huomioidaan myös muut sijoittamisen muodot osakesäästämisen ohella. Neutraali verotus mahdollistaa pääomien vapaan sijoittumisen tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Kun sähköisen vaihdannan järjestelmään liittyvät esteet poistuvat tulevan asunto-osakerekisterin (ASREK) myötä, ei ole mitään syytä olla huomioimatta myös asunto-osakkeita sijoitussäästötilin kohteena.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi 4.5.2018

Suomen Vuokranantajat pitää valmisteilla olevaa ASREK-hanketta erittäin tarpeellisena
ja tervetulleena. Sähköiselle asunto-osakerekisterille ja siihen liittyvien prosessien
digitalisoinnille on ollut tarve jo pitkään. ASREK-hanke vauhdittaa toteutuessaan kiinteistötoimialan yleistä digitalisoitumiskehitystä ja luo edellytyksiä yrityksille digitalisoida omia prosessejaan ja palveluitaan. Toteutuessaan sähköinen asunto-osakerekisteri mahdollistaisi myös asunto-osakkeiden huomioimisen osana suunnitteilla olevaa sijoitussäästötiliä ja siten eri sijoitusmuotojen neutraalimman verokohtelun.

Lausunto poliisin henkilötietolakiehdotuksesta 21.1.2018

Suomen Vuokranantajat ry, Vuokralaiset VKL ry ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ehdottavat poliisin henkilötietolakia koskevassa lausunnossaan, että lakiin lisättäisiin poliisille oikeus luovuttaa tietoja vuokranantajalle ja taloyhtiölle vuokrasopimuksen päättämistä tai huoneiston hallintaanottoa varten. Tiedonsaantioikeus koskisi tilanteita, joissa poliisille on tehty ilmoitus häiritsevän elämän viettämisestä tai järjestysmääräysten rikkomisesta taloyhtiössä. Luovutettavista tiedoista tulisi käydä ilmi, montako kertaa ja milloin poliisille on tehty ilmoitus asukkaan aiheuttamista häiriöistä ja vastaavasti montako kertaa ja milloin poliisi on ilmoitusten johdosta käynyt huoneistossa ja onko käynti liittynyt häiritsevään elämän viettoon tai järjestysmääräysten rikkomiseen.

Asiantuntijalausunto: Tarkastusvaliokunnan raportti ”Asuntopolitiikan kehityskohteet” 15.11.2017

Suomen Vuokranantajat pitää raporttia hyvin laadittuna. Raportissa on useita hyviä ehdotuksia asuntopolitiikan kehittämiseen. Suomen Vuokranantajien mielestä asuntopolitiikassa on menty oikeaan suuntaan. Liikennehankkeiden merkitys asuntotuotannossa on ymmärretty entistä paremmin ja tukipolitiikassa on siirrytty enemmän tuotantotuista kysyntätukien suuntaan. Samalla linjalla pitää asuntopolitiikan kehittämistä jatkaa.

Lausunto Hallituksen esitykseen laiksi asumistukilain muuttamisesta 9.10.2017

Suomen Vuokranantajat kritisoi hallituksen esitystä osa-asunnon normin lisäämisestä asumistukijärjestelmään. Osa-asunnon normi on huono päätös ja ohjaa pois asumistukimenoja alentavasta kimppa-asumisesta. Aiemmin päätetty opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin lisää vaikutusta. Suuri osa kimppa-asunnossa asuvista on opiskelijoita ja asumistukilain ruokakuntakäsite johtaa nyt jo osaltaan opiskelijoiden kimppaasumisen suosion laskuun.

Asiantuntijalausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 21.9.2017

Suomen Vuokranantajat pitää tärkeänä, että hallituksen esityksessä tunnistettaisiin paremmin asuntomarkkinoiden tilanne. Korkeassa rakentamisen suhdannetilanteessa ARA-tuotannon lisääminen ei ole järkevää. Vuokratulojen kiristyvä verotus ei auta vuokramarkkinoiden tilannetta. Vuokratulojen verotusta pitäisi keventää, jotta vuokrien nousu hidastuisi ja asuntotarjontaa tulisi lisää.

Lausunto kiinteistöverolain muuttamisesta 12.9.2017

Suomen Vuokranantajat näkee hallituksen esityksen, jolla kiristetään kiinteistöveroa entisestään jo tehtyjen päätösten lisäksi askeleena väärään suuntaan.  Asumismenojen kasvu on syönyt ihmisten ostovoimaa ja edelleen jatkuva hoitokulujen ja korjausmenojen kasvu edelleen kasvattaa asumisen hintaa. Kiinteistöveron korotus siirtyy suoraan hoitovastikkeisiin sekä vuokriin ja rasittaa asukkaita entisestään.

Lausunto asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamallista 8.9.2017

Suomen Vuokranantajat suhtautuvat positiivisesti esitykseen. Ehdotuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on oman  asumisen järjestämisen edellytysten helpottaminen. Nykyinen  tuotantotukijärjestelmä ei vastaa nykypäivän tarpeita ja uusia malleja sen kehittämiseen  tarvitaan. Tuotantotukijärjestelmä pitäisi ylipäätään jatkossa siirtää entistä enemmän erityisasumisen tukemiseen. Tavallisten vuokra‐asuntojen tuotannossa pitäisi toimia markkinaehtoisesti ja hyödyntää yksityisten vuokranantajien potentiaali entistä paremmin.

Lausunto jakamistaloudesta 18.8.2017

Suomen Vuokranantajat näkee jakamistalouden globaalina megatrendinä, joka vahvistuu joka tapauksessa riippumatta siitä, edistetäänkö sitä aktiivisesti vai pyritäänkö sitä jollain tavalla estämään tai hidastamaan. Jakamistalouden estäminen ei ole kansallisen lainsäädännön puitteissa järkevää eikä edes mahdollista. Näemme sen sijaan ensisijaisena tavoitteena sen, että lainsäädäntöä ja/tai sen tulkintoja mukautetaan siten, että se mahdollistaa uusien liiketoimintamallien kehittymisen. Lainsäädännöllisen toimintaympäristön tulisi olla sellainen, että se asettaa riittävän selkeät mutta laajat raamit erilaisille toimintamuodoille eikä aseta niitä lähtökohtaisesti harmaalle alueelle tai aiheuta toimijoille epävarmuutta toiminnan laillisuudesta tai pelisäännöistä.

Kommentti suuntaviivat pitkän korkotukimallin kehittämiseen 7.4.2017

Lyhyesti: Suomen Vuokranantajat näkee, että asumisen tukemisessa on syytä siirtyä asteittain tuotantotuista kohti kysyntätukia. Asumistukien on tarkoitus mennä sellaiselle asukkaalle, joka sitä eniten tarvitsee mahdollisimman tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Tällä hetkellä Suomessa on myös noin 200 kuntaa, joissa ARA-vuokrat ovat korkeampia kuin vapaarahoitteiset vuokrat. Tukijärjestelmä ei toimi kovin hyvin, jos markkinat hinnoittelevat vuokrat omakustannusvuokria matalammalle tasolle.

Lausunto purkava lisärakentaminen 30.3.2017

Lyhyesti: Suomen Vuokranantajat antoi lausunnon asunto-osakeyhtiöiden purkavan lisärakentamisen lausuntopyyntöön. Näemme lakihankkeessa runsaasti positiivisia puolia, mutta vaadimme taloyhtiöille taloudellisia kannustimia. Purkava lisärakentaminen voisi tulla kysymykseen esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä. Uudistuksessa on kuitenkin pidettävä huoli, että lisärakentaminen on taloudellisesti kannattavaa. Erityisesti kaupunkien tavoitteena on lisä- ja täydennysrakentaminen. Tämä olisi tehokas keino myös kaupunkien yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen sekä täydennysrakentamiseen. Toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva osallistui myös lakihanketta valmistelleeseen työpajaan.

Lausunto kiinteistöverolain uudistamisesta 29.9.2016

Lyhyesti: Suomen Vuokranantajat vastustaa kiinteistöveron kiristämistä. Kiinteistöveron kiristykset siirtyvät suoraan asumisen hintaan ja vuokriin. Kiinteistöverolain uudistamisen yhteydessä kiinteistöverojen alarajavelvoite pitäisi poistaa kunnilta, jotta kunnat voisivat itse päättää kiinteistöverotuksestaan.

Lausunto vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta 11.10.2016

Lyhyesti: Suomen Vuokranantajat suhtautuu yleisesti ottaen kriittisesti tuettuun tuotantoon vuokra‐asuntomarkkinoilla ja näkee sen vääristävän asuntomarkkinoita. Asumiseen liittyvän julkisen tuen kohdentuminen sitä eniten tarvitseville kyetään parhaiten varmistamaan ohjaamalla tuki kysyntätukien kautta.

Asiantuntijalausunto eduskunnan asunto- ja ympäristöjaostolle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 17.10.2016

Lyhyesti: Lausunnossa nostetaan esille budjettiesityksen positiivisia näkökulmia sekä kehittämiskohteita. MAL-aiesopimukset suurten kaupunkien ja valtion välillä ovat toimineet positiivisesti. Niiden jatkokehittämiseen kannustetaan. Suomen Vuokranantajat näkee myös, että ARAn roolia pitäisi selkeyttää ja uudistaa asuntopolitiikan toteuttajana

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle opiskelijoiden asumislisän siirtäminen yleisen asumistuen piiriin 19.10.2016

Lyhyesti: Suomen Vuokranantajat kannattaa asumisen tukijärjestelmien yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista. Opiskelijoiden asumislisän siirtäminen yleisen asumistuen piiriin on tästä näkökulmasta järkevää ja kannatettavaa. Kannustamme myös tukijärjestelmien jatkokehittämiseen.

Lausunto perintö- ja lahjaverolain uudistuksesta 22.8.2016

Sisältö lyhyesti: Suomen Vuokranantajat kannattaa perintö- ja lahjaveron keventämistä. Kevennyksellä osittain varmistetaan pääomien säilyminen vuokra-asuntomarkkinoilla. Myös verotuksen pitää tukea sitä, että mahdollisimman moni vuokra-asunto säilyy vuokrauskäytössä myös sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Pitkällä aikavälillä Suomen Vuokranantajat kannattaa perintöverotuksesta luopumista ja siirtymistä Ruotsin mallin mukaiseen luovutusvoittojen verotukseen.

Lausunto hallituksen esityksestä muutoksiksi lakiin erityisryhmien asunto-olojen parantamisesta

Lausunto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle uudesta mallista tuettuun vuokra-asuntotuotantoon

Lausunto Finanssivalvonnalle koskien määräyksiä ja ohjeita luottosuhteen laskennasta

Lausunto Ympäristöministeriölle asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuutta selvittäneen työryhmän raportista

Lausunto valtiovarainvaliokunnan asunto‐ ja ympäristöjaostolle vuoden 2015 talousarviota koskien