Sopimuksen päättäminen ja häätö

Vuokrasuhde voidaan päättää pääasiassa vain kolmella tavalla. Sopimus joko irtisanotaan, puretaan tai tehdään yhteinen sopimus vuokrasopimuksen päättämisestä. On siis erotettava toisistaan sopimuksen irtisanominen ja purkaminen. Lähtökohtaisesti vain toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa. Määräaikainen vuokrasopimus sen sijaan sitoo lähtökohtaisesti sopimuksessa mainitun määräajan loppuun. Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen on mahdollista vain laissa säädetyin edellytyksin.

Irtisanomisella tarkoitetaan sitä, että ennen sopimuksen päättymistä sopimus on vielä voimassa tietynpituisen irtisanomisajan. Sopimusta ei siten voida irtisanoa päättymään välittömästi, vaan sopimus on entisin ehdoin voimassa vielä koko irtisanomisajan. Tämä tarkoittaa, että vuokralaisella on irtisanomisaikana oikeus käyttää huoneistoa, mutta myös velvollisuus maksaa vuokraa. Vuokranantaja tarvitsee irtisanomiselleen aina hyvän tavan mukaisen irtisanomisperusteen, kun taas vuokralaisen ei pääsääntöisesti tarvitse esittää mitään perustetta irtisanomiselleen.

Purkamisella tarkoitetaan puolestaan sitä, että sopimus saadaan päättymään välittömästi. Purkuperusteet on tyhjentävästi lueteltu laissa. Purku ei näin ollen ole mahdollinen millään muilla perusteilla kuin niillä, jotka laissa on mainittu.

Jos tarve vaatii ja molemmat osapuolet niin haluavat, vuokrasopimus voidaan päättää myös yhteisellä sopimuksella. Sopimus vuokrasuhteen päättämisestä on syytä tehdä kirjallisesti.

Kun sopimus on päättynyt jollakin edellä mainituista tavoista, voi olla mahdollista, että vuokralainen ei syystä tai toisesta vain muuta pois huoneistosta, vaikka sopimus on päätetty asianmukaisella tavalla. Tällöin vuokranantajan on käännyttävä käräjäoikeuden puoleen ja haettava häätöä eli tuomiota, jonka perusteella ulosottomies lopuksi hoitaa varsinaisen häätämisen.

Sopimuksen päättäminen
Irtisanominen Purkaminen
Irtisanomisaika Vuokranantaja: 3kk (vuokrasuhde on kestänyt alle vuode) 6kk (jos vuokrasuhde on kestänyt vähintään vuoden) Vuokralainen: 1kk Sopimus päättyy heti ilman irtisanomisaikaa. Vuokranantaja voi kuitenkin halutessaan antaa vuokralaiselle muuttoaikaa
Perusteet Hyvän tavan mukainen esim. asunnon myynti tai ottaminen omaan käyttöön Lueteltu laissa (AHVL)
Ilmoituksen muoto Kirjallinen irtisanomisilmoitus Kirjallinen purkamisilmoitus
Ilmoituksen sisältö Peruste ja sopimuksen päättymisajankohta Peruste ja sopimuksen päättymisajankohta jos sen halutaan päättyvän myöhemmin kuin välittömästi tiedoksisaantihetkellä
Tiedoksianto Todisteellinen tiedoksianto* Todisteellinen tiedoksianto*

* Lähettäjän on pystyttävä osoittamaan että vastapuoli on saanut ilmoituksen. Vastaanottaja voi esim. kuitata ilmoituksen vastaanotetuksi tai haastemies voi suorittaa tiedoksiannon