Ajankohtaista

Mikä on ammattimaista majoittamista?

Airbnb ja muu lyhytaikainen majoitus on herättänyt keskustelua siitä, millaista toimintaa asumiskäyttöön tarkoitetussa huoneistossa saa harjoittaa.

Teksti Sanna Hughes

Julkaistu lehdessä 3/2019

Airbnb on kansainvälinen inter­netalusta, jossa kuka tahansa voi ilmoittaa huoneen tai koko asun­non vuokrattavaksi tai käytettäväk­si majoitukseen. Tyypillisesti sen kautta tarjotaan kaupungissa vie­raileville matkailijoille lyhytkestois­ta, kodinomaista majoitusta.

Palveluna Airbnb on toimiva ja sen maailmanlaajuinen suosio kertoo siitä, että tarvetta ja kiinnostusta tämän kaltaisille palveluille on. Siinä, missä Airbnb:n kautta saatavat tuotot kiinnostavat vuokranantajia, taloyhtiöissä palvelu herättää huolta. Pelätään häiriöitä, naapuruston alhaisempaa sosiaalista kontrollia ja jopa sitä, että tietyt kaupunginosat autioitu­vat normaalista asumisesta ja muuttuvat turistipesäkkeiksi.

Isoimmat haasteet lyhytaikai­sessa vuokraustoiminnassa liitty­vät tällä hetkellä rajanvetoon siitä, mikä katsotaan hotelleihin vertau­tuvaksi ammattimaiseksi majoi­tustoiminnaksi ja toisaalta siihen, voiko ammattimaista majoitustoi­mintaa harjoittaa asuinkäyttöön tarkoitetussa huoneistossa.

Raja näiden välillä muotoutuu kyllä oikeuskäytännön kautta, mutta turhan hitaasti ottaen huomioon vauhdin, jolla majoitus kodinomai­sissa olosuhteissa yleistyy. Alan toi­mijoiden kannalta on haastavaa, että tällä hetkellä eri viranomaisten tulkinnat majoitustoiminnan am­mattimaisuudesta poikkeavat toi­sistaan.

Selvää on lähinnä se, ettei oman tai vuokra­asunnon satunnais­ta tarjoamista Airbnb:n kaltais­ten palveluiden kautta pidetä am­mattimaisena majoitustoimintana. Tällaista toimintaa voi harjoittaa asuinhuoneistossa ilman pelkoa vi­ranomaisten puuttumisesta.

Toisaalta sitä selvemmin on kyse ammattimaisesta majoitustoimin­nasta, mitä enemmän huoneistoja on lyhytaikaisen majoitustoiminnan käytössä, mitä jatkuvampaa toi­minta on ja mitä enemmän asunnon lisäksi tarjotaan oheispalveluja, ku­ten siivousta tai aamiaista.

Ammattimaisen majoitustoimin­nan harjoittajan täytyy tehdä il­moitus toiminnastaan terveysvi­ranomaisille, kerätä vierailijoista asianmukaiset majoitusilmoitukset ja maksaa toiminnastaan arvonlisä­veroa. Lisäksi ammattimaisen toi­minnan osalta voi tulla arvioitavaksi, poikkeaako huoneiston käyttötarkoi­tus niin olennaisesti asumisesta, että siihen pitäisi hakea rakennusluvan ja yhtiöjärjestyksen mukaisen käyttö­tarkoituksen muutosta.

Suomen Vuokranantajat ry esitti työ-­ ja elinkeinoministeriön jakamis taloustyöryhmän raporttia koskevassa lausunnossaan, että uudenlaiset palvelut tulisi ottaa huomioon lainsäädännössä.

Näkemyksemme mukaan ammattimaisen majoitustoiminnan määritelmän ulkopuolelle tulisi jättää yksityisessä kodissa tarjot­tava majoitus, kausiluonteinen majoitustoiminta esimerkiksi loma­sesonkien aikana tai vuokrasuhtei­den välissä sekä toiminta, jossa toi­minnanharjoittajalla on jatkuvassa majoituskäytössä enintään yksi huoneisto.
Tätä laajempi toiminta voitaisiin katsoa ammattimaiseksi. Myös sen osalta tulisi arvioida, onko toimin­taa asuinkäyttöön tarkoitetuissa huoneistoissa tarpeen rajoittaa.

Artikkeliin liittyviä aiheita: