Mikä on ammattimaista majoittamista?

Airbnb ja muu lyhytaikainen majoitus on herättänyt keskustelua siitä, millaista toimintaa asumiskäyttöön tarkoitetussa huoneistossa saa harjoittaa.

Airbnb ja muu lyhytaikainen majoitus on herättänyt keskustelua siitä, millaista toimintaa asumiskäyttöön tarkoitetussa huoneistossa saa harjoittaa.

Airbnb on kansainvälinen inter­netalusta, jossa kuka tahansa voi ilmoittaa huoneen tai koko asun­non vuokrattavaksi tai käytettäväk­si majoitukseen. Tyypillisesti sen kautta tarjotaan kaupungissa vie­raileville matkailijoille lyhytkestois­ta, kodinomaista majoitusta.

Palveluna Airbnb on toimiva ja sen maailmanlaajuinen suosio kertoo siitä, että tarvetta ja kiinnostusta tämän kaltaisille palveluille on. Siinä, missä Airbnb:n kautta saatavat tuotot kiinnostavat vuokranantajia, taloyhtiöissä palvelu herättää huolta. Pelätään häiriöitä, naapuruston alhaisempaa sosiaalista kontrollia ja jopa sitä, että tietyt kaupunginosat autioitu­vat normaalista asumisesta ja muuttuvat turistipesäkkeiksi.

Isoimmat haasteet lyhytaikai­sessa vuokraustoiminnassa liitty­vät tällä hetkellä rajanvetoon siitä, mikä katsotaan hotelleihin vertau­tuvaksi ammattimaiseksi majoi­tustoiminnaksi ja toisaalta siihen, voiko ammattimaista majoitustoi­mintaa harjoittaa asuinkäyttöön tarkoitetussa huoneistossa.

Raja näiden välillä muotoutuu kyllä oikeuskäytännön kautta, mutta turhan hitaasti ottaen huomioon vauhdin, jolla majoitus kodinomai­sissa olosuhteissa yleistyy. Alan toi­mijoiden kannalta on haastavaa, että tällä hetkellä eri viranomaisten tulkinnat majoitustoiminnan am­mattimaisuudesta poikkeavat toi­sistaan.

Selvää on lähinnä se, ettei oman tai vuokra­asunnon satunnais­ta tarjoamista Airbnb:n kaltais­ten palveluiden kautta pidetä am­mattimaisena majoitustoimintana. Tällaista toimintaa voi harjoittaa asuinhuoneistossa ilman pelkoa vi­ranomaisten puuttumisesta.

Toisaalta sitä selvemmin on kyse ammattimaisesta majoitustoimin­nasta, mitä enemmän huoneistoja on lyhytaikaisen majoitustoiminnan käytössä, mitä jatkuvampaa toi­minta on ja mitä enemmän asunnon lisäksi tarjotaan oheispalveluja, ku­ten siivousta tai aamiaista.

Ammattimaisen majoitustoimin­nan harjoittajan täytyy tehdä il­moitus toiminnastaan terveysvi­ranomaisille, kerätä vierailijoista asianmukaiset majoitusilmoitukset ja maksaa toiminnastaan arvonlisä­veroa. Lisäksi ammattimaisen toi­minnan osalta voi tulla arvioitavaksi, poikkeaako huoneiston käyttötarkoi­tus niin olennaisesti asumisesta, että siihen pitäisi hakea rakennusluvan ja yhtiöjärjestyksen mukaisen käyttö­tarkoituksen muutosta.

Suomen Vuokranantajat ry esitti työ-­ ja elinkeinoministeriön jakamis taloustyöryhmän raporttia koskevassa lausunnossaan, että uudenlaiset palvelut tulisi ottaa huomioon lainsäädännössä.

Näkemyksemme mukaan ammattimaisen majoitustoiminnan määritelmän ulkopuolelle tulisi jättää yksityisessä kodissa tarjot­tava majoitus, kausiluonteinen majoitustoiminta esimerkiksi loma­sesonkien aikana tai vuokrasuhtei­den välissä sekä toiminta, jossa toi­minnanharjoittajalla on jatkuvassa majoituskäytössä enintään yksi huoneisto.
Tätä laajempi toiminta voitaisiin katsoa ammattimaiseksi. Myös sen osalta tulisi arvioida, onko toimin­taa asuinkäyttöön tarkoitetuissa huoneistoissa tarpeen rajoittaa.

Kirjoittaja Sanna Hughes on Suomen Vuokranantajien päälakimies sekä toiminnanjohtaja 1.9.2019 alkaen.
Juttu on julkaistu Vuokranantaja-lehdessä elokuussa 2019.
Kuvitus: Outi Kainiemi