Ajankohtaista

Suomen Vuokranantajat kysyi, eduskuntapuolueet vastasivat

Kysyimme eduskuntapuolueiden näkemyksiä yksityisten vuokranantajien roolista, vaurastumisesta ja tuomioistuinprosessien sujuvoittamisesta. Tutustu puolueiden vastauksiin.

Julkaistu lehdessä 1/2023

Kysymykset lähetettiin kaikille eduskuntaan valituille puolueille. Vastauksia ei saatu Perussuomalaisilta, Kristillisdemokraateilta ja Liike Nytiltä.

Miten näette pienten yksityisten vuokranantajien roolin Suomen vuokra-asuntomarkkinoilla?

SDP
Yksityisten vuokranantajien omistamat noin 350 000 asuntoa muodostavat huomattavan osuuden Suomessa olevasta vuokra-asuntokannasta. Yksityiset vuokranantajat siis osaltaan osallistuvat kotien tarjoamiseen Suomessa asuville.

KOKOOMUS
Pienet yksityiset vuokranantajat ovat tärkeä ryhmä suomalaisessa asuntopolitiikassa. On myös hyvä, että yksityishenkilöt voivat kartuttaa varallisuuttaan asuntosijoittamalla.

RKP
On tärkeää, että Suomessa on laaja valikoima erityyppisiä vuokra-asuntoja. Pienillä yksityisillä vuokranantajilla on täten tärkeä rooli vuokra-asuntojen tarjonnan varmistamisessa.

KESKUSTA
Erittäin tärkeänä. Keskustalainen näkemys asuntopolitiikassa lähtee siitä, että ihmisten on voitava valita asuinmuotonsa ja -paikkansa toiveidensa ja elämäntilanteensa mukaisesti. On ihmisiä, jotka haluavat asua vuokralla tai se on heille ainoa vaihtoehto. Yksityiset vuokranantajat takaavat sen, että maassamme on monipuolista tarjontaa vuokra-asunnoista tulevaisuudessakin.

VIHREÄT
Pienten yksityisten vuokranantajien rooli on erittäin merkittävä, sillä noin 40 % vuokranantajista kuuluu tähän ryhmään. Yksityiset vuokranantajat tuovat markkinoille monipuolista tarjontaa, joka lisää vuokralaisten valinnanmahdollisuuksia sekä kilpailua vuokramarkkinoilla.

VASEMMISTOLIITTO
Vasemmiston asuntopolitiikan tärkein tavoite on kohtuuhintainen koti kaikille samaan aikaan, kun asumista yleisesti kehitetään ekologisesti kestäväksi ja alueellista eriarvoisuutta purkavaksi. Pienet yksityiset vuokranantajat voivat tarjota vuokramarkkinaa täydentäviä asuntoja. Usein pienten toimijoiden vuokraustoiminta on kohtuuhintaisen asumisen kaltaista ja tätä tukevaa toimintaa. Sen sijaan viime vuosien trendin kaltainen ammattimaistunut asuntosijoittaminen johtaa usein vuokratason nousuun sijoittajan etsiessä maksimituottoa sijoitukselleen sen sijaan, että tavoitteena olisi tarjota saavutettavan hintainen koti toiselle ihmiselle. Tällaista toimintaa emme vasemmistossa katso hyvällä, sillä asumisen pitää olla ensisijaisesti perusoikeus, eikä mahdollisuus tehdä rahaa perustarpeella.

Muissa Pohjoismaissa kotitaloudet ovat suomalaisia vauraampia, ja suomalaiset sijoittavat muita pohjoismaalaisia vähemmän. Suomen Vuokranantajat esittää, että tulevalla hallituskaudella perustetaan työryhmä selvittämään keinoja, joilla edistetään suomalaisten säästämistä ja sijoittamista. Mitä mieltä olette esityksestä?

SDP
SDP pitää lähtökohtaisesti tavoiteltavana sitä, että suomalaisten varallisuus kasvaa. SDP pitää tärkeänä, että mahdollisimman usealla kotitaloudella olisi mahdollisuus hankkia omistusasunto, sillä se olisi asumisen lisäksi tapa kerryttää kotitalouden varallisuutta. Säästäminen ja sijoittaminen edellyttää sellaista riittävää toimeentuloa, josta jää myös rahaa muuhunkin kuin tavallisesta elämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tämä voi olla hankala yhtälö esimerkiksi osa-aikaisille työntekijöille. Tärkeää olisi saada opetettua nuorille jo peruskoulussa ja toisella asteella taloustaitoja. Osana näitä taitoja olisi syytä myös korostaa, että jo pienikin säästäminen ja sijoittaminen on arvokasta oman varallisuuden kartuttamista.

KOKOOMUS
Kotitalouksien varallisuutta ja suomalaisten säästämistä ja sijoittamista on tärkeä edistää. Siksi olemme esittäneet esimerkiksi osakesäästötilin maksimisäästörajan poistamista. Työryhmä selvittämään erilaisia keinoja on myös kannatettava.

RKP
Meidän on aktiivisemmin työskenneltävä sekä sijoittamisen edistämiseksi että omistajuuden vahvistamiseksi Suomessa. On totta, että olemme tässä asiassa naapurimaitamme jäljessä, ja tilanteen parantamiseksi on tehtävä töitä. Ehdotus työryhmän perustamisesta vaihtoehtojen selvittämiseksi kuulostaa hyvältä.

KESKUSTA
Etenkin kotimaista sijoittamista ja säästämistä pitää kaikin puolin kannustaa ja vahvistaa. Yksittäisten henkilöiden ja kotitalouksien säästäminen, sijoittaminen ja vaurastuminen pitää nähdä myönteisenä asiana myös koko yhteiskunnan näkökulmasta. Keskusta kannattaa kysymyksessä esitettyä työryhmää.

VIHREÄT
Vihreät suhtautuu selvityksen tekemiseen positiivisesti. Keinoja lisätä suomalaisten säästämistä ja sijoittamista on monia, mutta niistä on hyvä löytää tehokkaimmat. Vihreät kannattaa esimerkiksi pienten pääomatulojen vapauttamista veroista siten, että verotuksen tuloeroja tasaava vaikutus säilyy suurin piirtein nykytasolla.

VASEMMISTOLIITTO
Kotitalouksien vaurastuminen on Vasemmistoliitolle mieluinen tavoite. Kokonaisuuteen vaikuttaa luonnollisesti muun muassa taloussuhdanteet, palkkataso ja elinkustannukset. Vasemmisto haluaisi vahvistaa työntekijöiden ostovoimaa esimerkiksi siirtämällä työnantajamaksuja takaisin työnantajien maksettavaksi. Vastuullinen piensijoittaminen on myös hyvä asia. Sijoittamistoimintaa ei kuitenkaan tule edistää keinoilla, jotka lisäävät verotulojen menetyksiä tai varallisuuserojen kasvua.

Suomessa tuomioistuimet ovat monin paikoin ruuhkautuneet ja pientenkin asioiden käsittely voi venyä kohtuuttomasti vaarantaen kansalaisten oikeusturvan. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan selvitystä erillisestä pienten riita-asioiden menettelystä. Miten suhtauduttu tähän esitykseen?

SDP
Oikeuslaitos kärsii resurssipulasta. SDP kannattaa, että oikeusministeriö selvittää tarpeet ja edellytykset tuomioistuinkäsittelyä täydentävälle neuvottelu- ja sovitteluelimelle. Sen jälkeen voidaan arvioida yksityiskohtaisemmin erillisen riita-asioiden menettelyn kehittämistä. Kannatamme kuluttajariitalautakunnan resurssien vahvistamista, jotta muun muassa vuokra-asiariitojen käsittelyaikoja saadaan lyhyemmiksi. SDP:n tavoitteena on lyhentää käsittelyaikoja ja turvata tuomioistuinten riittävät resurssit.

KOKOOMUS
Kannatamme menettelyn käyttöönottamista. Menettely vahvistaisi ihmisten oikeusturvaa nopeuttamalla pienten riita-asioiden käsittelyä ja helpottaisi painetta perinteisellä puolella.

RKP
Tuemme tietenkin oikeusministeri Henrikssonin johdolla tehtävää selvitystä oikeusministeriössä.

KESKUSTA
Keskusta on avoin selvittämään uudistuksia, joissa ihmisten oikeusturva riita-asioissa toteutuu ilman raskaita prosesseja. Kannatamme esimerkiksi sitä käytäntöä, että valmistavassa käsittelyssä edistetään osapuolten sopimukseen pääsemistä, jolloin voidaan välttää raskaampi ja kalliimpi pääkäsittely.

VIHREÄT
Oikeusvaltion keskeisimpiin periaatteisiin kuuluu jokaisen kansalaisen mahdollisuus hakea oikeutta taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Tällä hetkellä oikeudenkäynteihin liittyvät käsittelyajat ovat liian pitkiä ja kulut erityisesti monelle yksittäiselle kansalaiselle liian korkeita. Hallitus on jo antanut esityksen, jonka tavoitteena on vähentää oikeudenkäyntiin liittyvää taloudellista riskiä ja puuttua kohtuuttomiin tilanteisiin. Tätä oikeusturvan saatavuutta parantavaa työtä on jatkettava. Sen yhtenä osana on pienten riita-asioiden menettelyn luominen, johon Vihreät suhtautuu lähtökohtaisesti positiivisesti.

VASEMMISTOLIITTO
Esitys on kannatettava ja tarpeellinen, mutta asialla on kiire sillä kuluttajariitalautakunnan resurssit ovat loppuneet kesken tältä vuodelta [2022], eikä vuokra-asioiden riitoja pystytä tällä hetkellä käsittelemään. Tähän tulisi löytää resurssit ja samalla suomalaiseen oikeudenhoitoon tulisi tehdä pysyviä määrärahapanostuksia.

Hanna Isbom
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
hanna.isbom@vuokranantajat.fi
p. 050 413 8299