Teema

Kahden vuosikymmenen kasvu

Suomen Vuokranantajat täyttää 20 vuotta syksyllä 2019. Kahdessa vuosikymmenessä jäsenmäärä on kasvanut parista sadasta lähes 20 000:een. Lakineuvonta on ollut yksi yhdistyksen kruununjalokivistä koko olemassaolon ajan. Järjestön kasvun vuosista kertovat toiminnanjohtajat Virpi Hienonen ja Mia Koro-Kanerva.

Suomen Vuokranantajat täyttää 20 vuotta syksyllä 2019. Kahdessa vuosikymmenessä jäsenmäärä on kasvanut parista sadasta lähes 20 000:een. Lakineuvonta on ollut yksi yhdistyksen kruununjalokivistä koko olemassaolon ajan. Järjestön kasvun vuosista kertovat toiminnanjohtajat Virpi Hienonen ja Mia Koro-Kanerva.

Suomen Vuokranantajat ry aloitti toimintansa vuonna 1999 hyvin pienimuotoisesti. Kiinteistö­liiton neuvontalakimiehenä toiminut Virpi Hienonen hoiti toiminnanjohtajan tehtäviä osa­viikkoisesti muun työnsä ohella, eikä muita työntekijöitä ollut.

Jäsenmäärän kasvaessa hän siirtyi muutaman vuoden päästä kokopäiväiseksi toiminnanjohta­jaksi, ja myöhemmin palkattiin jo toinen ja kol­maskin työntekijä. Toimisto sijaitsi Annankadulla Kiinteistöliiton tiloissa koko sen kymmenen vuo­den ajan, jolloin Hienonen oli toiminnanjohtajana.

”Se oli kätevää, koska resurssimme olivat pie­net. Meillä oli käytössä sama keskus, ja Kiinteistö­liittoon tulleet vuokranantajuuteen liittyvät puhe­lut ohjattiin suoraan meille. Kiinteistöliiton siipien suojissa meillä oli myös esimerkiksi liiton it­-tuki käytössä tarvittaessa”, Hienonen muistelee.

Hallitus oli erittäin aktiivinen ja innostunut alusta asti, ja se kokoontui jopa kymmenen ker­taa vuodessa. Tarvittaessa koottiin työryhmiä, jotka kokoontuivat vielä useammin.
”Hallituksen kanssa oli helppoa ja mutkatonta työskennellä. Hallituksella oli myös aina paljon hyviä kehittämisideoita – resursseihimme näh­den joskus liikaakin.”

”Näin jälkikäteen ajateltuna oli huvittavaa, miten kotikutoista toimintamme oli aluksi. Kun lähdimme ensimmäistä kertaa messuille, ei tul­lut mieleen painattaa hienoja julisteita painota­lossa, vaan raapustimme itse iskulauseita kar­tongille”, hän nauraa.

Toiminnalle oli kuitenkin tilausta alusta asti, ja puhelinneuvonta jatkui samaan tapaan kuin se oli alkanut Kiinteistöliiton puolella. Koulutustilaisuu­det alkoivat vetää varsin pian jopa satoja ihmisiä. ”Oli mahtavaa, kun jäsenet tulivat kiittämään ja antamaan hyvää palautetta. He kokivat yhdis­tyksen tärkeäksi.”

Edunvalvontatyötä tehtiin pääasiassa vastaa­malla toimittajien yhteydenottoihin. ”Lisäksi tv:ssä pyöri Joka kodin asuntomark­kinat ­ohjelma, jonne annoimme haastattelu­pätkiä vuokrauskysymyksistä. Kävimme myös tapaamassa asuntoministereitä ja kertomassa heille kannaltamme keskeisiä asioita. Itse muis­tan käyneeni hallituksen pitkäaikaisen puheen­johtaja Antti Arjanteen kanssa tapaamassa ai­nakin Hannes Mannista ja Jan Vapaavuorta.”

Voimakkaan kasvun aika 2009-2019

Suomen Vuokranantajat ry:n nykyinen toimin­nanjohtaja Mia Koro-Kanerva tuli alun perin Kiinteistöliiton puolelta ensin hoitamaan sijai­suuksia ja vuoden 2009 syksystä vakituiseksi.  ”Silloin jäseniä oli noin 2 000, ja olimme kol­men hengen organisaatio hallituksen lisäksi. Minkäänlaista alueorganisaatiota ei ollut”, hän kertoo.

Hallitus perusti markkinointityöryhmän miettimään, miten jäsenmäärää voitaisiin kas­vattaa ja keksi, että olisi hyvä löytää paikallisia aktiiveja eri kaupungeista, jotka voisivat alkaa pyörittää jäsentoimintaa ja järjestää koulutusti­laisuuksia.

”Jäsenkunnasta löytyikin innostuneita, ak­tiivisia ja osaavia ihmisiä, jotka saatiin sitou­tumaan hommaan. Näin aluetoiminta syntyi Tampereella, Lahdessa, Kuopiossa, Oulussa ja Turussa aika nopeassa tahdissa. Siitä alueorga­nisaatio muotoutui pikku hiljaa.” Aina, kun uusi paikallisasiamies – nykyisin aluepäällikkö – aloitti, jäsenmäärä alkoi paikal­lisesti nousta.

”Järjestö alkoi saada myös nimeä ja tunnet­tuutta. Ihmiset alkoivat puhua ja kysellä.”

Tätä nykyä Suomen Vuokranantajissa on yli 15 000 varsinaista jäsentä, ja kun yhdessä asun­toja omistavat pariskunnat ja kuolinpesät ote­taan mukaan, jäsenyyksien takana on lähemmäs 19 000 ihmistä. Toimihenkilöitä on 11, joista pari osa­aikaista.

Lakineuvonta ja siihen liittyvät koulutukset on edelleen yksi isoimmin resursseja vievistä toi­mintatavoista. Esimerkiksi viime vuonna yhtey­denottoja tuli 9 000.

”Lakineuvonta on ollut yksi toimintamme kruu­nunjalokivistä koko olemassaolomme ajan. Aluksi neuvottiin vain huoneenvuokralain osalta, mutta nykyään neuvontamme kattaa kaiken asuntosijoit­tamiseen ja vuokraamiseen liittyvän juridiikan.”

Tämän vuoden aikana on alettu kehittää te­koälyn hyödyntämistä neuvonnan chatissa.

”Opetamme robottia vastaamaan tavanomai­simpiin kysymyksiin. Chat ei tule vähentämään yhteydenottojen määrää, mutta se mahdollistaa neuvonnan myös iltaisin ja viikonloppuisin.”

Luotettu asiantuntija

Vaikuttamistyö on kehittynyt valtavin harp­pauksin eteenpäin.

”Monissa edunvalvontaorganisaatioissa val­votaan yksisilmäisesti jäsenkunnan etua, mutta me olemme aina tehneet arvolähtöistä edunval­vontaa. Pyrimme katsomaan kokonaiskuvaa ja miettimään, mikä on järkevää, saavutettavissa olevaa ja hyväksi sekä meidän jäsenillemme että yhteiskunnalle laajemminkin”, Mia Koro-­Kaner­va kertoo.

Vuokranantajien luotettu asiantuntija­asema perustuu myös siihen, että se tarjoaa tutkittua, dataan perustuvaa tietoa.

”Tällä tavalla olemme saavuttaneet sellaisen aseman, että meihin luotetaan ja meidän näke­myksiämme sekä argumentteja kysytäänkin. Teemme myös yhteistyötä kaikkien kanssa – luomme hyvää vuokratapaa yhteistyössä vuok­ralaisten ja muiden järjestöjen kanssa.”

Juttusarjan ensimmäinen osa: Kaikki alkoi vuokrasääntelyn purkamisesta
Juttu luettavissa kokonaisuudessaan myös Vuokranantaja-lehdessä 3/2019.

Teksti: Katariina Krabbe, kuvitus: Outi Kainiemi

Syyskuun alusta Suomen Vuokranantajat siirtyy jälleen uuden toiminnanjohtajan aikaan, kun Sanna Hughes aloittaa tehtävässä.
Lue lisää:

https://vuokranantajat.fi/2019/08/sannahughestoiminnanjohtajaksi/