Historian ensimmäinen Vuokranantaja-barometri: Koronakriisin pitkittymisen vaikutukset vuokramarkkinoihin maltilliset

9.10.2020

Suomen Vuokranantajat on julkaissut historian ensimmäisen Vuokranantaja-barometrin. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa yksityisten vuokranantajien ajankohtaisia ja alueellisia näkemyksiä vuokramarkkinoista. Vuokranantajien vastausten perusteella koronakriisin pitkittymisen kokonaisvaikutukset vuokramarkkinoihin ovat olleet maltilliset. Kaupunkikohtaisissa kehitysnäkymissä kärkeen kirivät suuret kasvukeskukset.

Kyselyyn vastanneista 2058 yksityisestä vuokranantajasta vain vajaa kymmenesosa on kohdannut vuokranmaksussa ongelmien kasvua viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kolmannes vastaajista ilmoittaa, että koronakriisillä on ollut vaikutuksia heidän vuokraustoimintaansa. Ylivoimaisesti yleisin reagointitapa koronakriisiin on ollut vuokrankorotuksista pidättäytyminen. Lyhyt- tai pidempiaikaisia vuokranalennuksia on myöntänyt noin joka kymmenes vuokranantaja. Myös vuokranmaksuajan joustoista on vuokralaisen kanssa sopinut kymmenes vastaajista.

”Vuokranantajat haluavat epävarmoina aikoina pitää kiinni hyvistä vuokralaisista. Vastausten perusteella vuokranantajat ovat tulleet vuokralaisia vastaan eri tavoin. Kun huomioidaan kriisin vakavuus ja mittavuus, voidaan koronan vaikutuksia vuokraustoimintaan ja vuokramarkkinoihin pitää maltillisina”, arvioi Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vuokranantaja-barometrissa kysyttiin myös, miten vuokranantajat aikovat ensisijaisesti toimia seuraavan puolen vuoden aikana. Vuokra-asunnon aikoo myydä tai myyntiä harkitsee joka kymmenes vastaajaa. Selkeästi useampi vastaaja oli kuitenkin uuden asunnon ostoaikeissa tai harkitsi ostoa (30 %). Selkeä enemmistö (60 %) ei kuitenkaan ole ostamassa tai myymässä asuntoja.

”Vastaajista moni oli ostoaikeissa tai pohti asunnon ostamista. Ostoaikeita tukevat vuokra-asuntojen kysynnän kasvu erityisesti kasvukeskuksissa sekä luotto rahoituksen järjestymisestä. Enemmistö vastaajista arvioi, ettei rahoituksen saatavuuden osalta ole tapahtumassa tai tapahtunut muutoksia. Pienten asuntosijoittajien kysynnän säilymisellä on tärkeä merkitys rakentamisen jatkumiselle ja sille, että kasvukeskuksissa pystytään vastaamaan vuokra-asuntotarpeeseen”, Rokkanen toteaa.

Ensimmäistä kertaa tietoa vuokranantajien kaupunkikohtaisista näkemyksistä

Uutta Vuokranantaja-barometrissa ovat alueelliset kysymykset, joissa eri kaupunkien vuokranantajat ovat arvioineet vuokranantajan näkökulmasta oman kaupunkinsa vuokramarkkinoiden kehitystä.

Vuokranantajilta, jotka olivat vuokranneet asuntoansa viimeisen kolmen kuukauden aikana, kysyttiin arvioita vuokralaisen löytymisestä viime vuosien vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Kuudessa suurimmassa kaupungissa vuokranantajien selkeä enemmistö ei ollut havainnut muutoksia aiempiin vuosiin verrattuna. Vakainta kehitys on ollut vastausten perusteella Oulussa ja Turussa, joissa lähes 70 prosenttia vuokranantajista ei ole havainnut asuntojen vuokrattavuudessa käännettä parempaan tai huonompaan. Keskimäärin suurissa kaupungeissa 20–30 % vastaajista on ilmoittanut vuokralaisen löytymisen vaikeutuneen hieman tai selkeästi. Vantaalla osuus kuitenkin erosi muista suurista kaupungeista – lähes 40 prosenttia on kokenut vuokralaisen löytymisen vaikeutuneen joko hieman tai selkeästi.

Keskisuurissa kaupungeissa on vastauksissa enemmän vaihtelua. Vuokralaisen löytyminen on koettu vaikeutuneen joko hieman tai selkeästi erityisesti Jyväskylässä (63 %), Lahdessa (57 %) ja Porissa (65 %).

Vuokranantajilta kysyttiin näkemystä myös kaupungin kehityksestä kahden seuraavan vuoden aikana vuokranantajan näkökulmasta. Vuokranantajat arvioivat viiden suurimman kaupungin kehittyvän positiivisesti. Positiivisimmin suurista kaupungeista kaupungin kehitykseen suhtautuivat Tampereen vuokranantajat. Heikoimmat ja jakaantuneimmat näkymät olivat suurista kaupungeista Oulun vuokranantajilla. Keskisuurista kaupungeista arvioissa pärjäsivät parhaiten Vaasa ja Kuopio. Hyvin heikkoja arvioita saivat taas esimerkiksi Jyväskylä ja Lahti.

”Pienemmissä kaupungeissa negatiivisten näkemysten osuus kasvoi selkeästi suuriin kaupunkeihin verrattuna. Toisaalta enimmäkseen kehitys arvioitiin varovaisen negatiiviseksi ja arviot hyvin negatiivisesta kehityksestä olivat selkeästi vähemmistössä. Monissa keskisuurissa kaupungeissa on vuokra-asuntojen tarjonta reagoinut kysyntään ja väestönkasvuun nähden liiankin voimakkaasti lyhyessä ajassa, mikä näkyy vuokranantajien vastauksissa. Tilanne kuitenkin varmasti tasapainottuu näissäkin kaupungeissa rakentamisen hiipuessa”, Rokkanen pohtii.

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometri toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 2058 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 17.9.-27.9.2020. Vuokranantaja-barometrista on tarkoitus tehdä toistuva kyselytutkimus.

Lisätiedot ja mediakyselyt tutkimuksesta:
Sakari Rokkanen
Ekonomisti, Suomen Vuokranantajat ry
p. 040 762 5340
sakari.rokkanen@vuokranantajat.fi