EU:sta uusi lyhytaikaista vuokrausta koskeva asetus

23.4.2024

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet uuden asetuksen lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keruusta ja jakamisesta. Asetuksessa on kahden vuoden siirtymäaika eli se tulee voimaan keväällä 2026. Asetus ei velvoita jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lyhytaikaista vuokrausta koskevaa rekisteröintimenettelyä. Suomessa ei Suomen Vuokranantajien tietojen mukaan ole tehty vielä päätöksiä asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta.

Alustatalouden kasvun seurauksena lyhytaikaisen vuokrauksen suosio ja sitä koskevien palvelujen tarjonta on lisääntynyt merkittävästi kaikkialla EU:ssa. Lyhytaikainen vuokraus luo monia mahdollisuuksia majoittujille, majoittajille ja koko matkailuekosysteemille, mutta tällaisten palvelujen niiden nopea kasvu on samalla aiheuttanut myös huolta viranomaisissa ja paikallisyhteisöissä.

Asetuksen tavoitteena on edistää avoimuutta ja turvata asuntojen lyhytaikaisen luovutuksen kestävä kehitys. Asetuksessa luodaan EU-laajuinen kehys asuntojen lyhytaikaista luovutusta koskevalle tiedonkeruulle ja tiedon jakamiselle sekä pyritään harmonisoimaan tiedonkeruun muodot eri jäsenmaissa. Koska majoituspalveluita välittävät alustat ovat usein kansainvälisiä, on tärkeää huolehtia kerättävien tietojen yhtenäisyydestä ja yhteensopivuudesta koko EU:n tasolla.

Kerättävien tietojen avulla viranomaisten on myös helpompi arvioida lyhytaikaisten vuokramajoituspalvelujen tosiasiallista vaikutusta ja laatia ja panna täytäntöön asianmukaisia ja oikeasuhteisia kansallisia sääntelytoimenpiteitä. Asetus itsessään ei koske esimerkiksi edellytyksiä, joilla lyhytaikaista vuokrausta voi tarjota asunnoissa.

Asetus ei velvoita jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lyhytaikaista vuokrausta koskevaa rekisteröintimenettelyä. Jos tällainen otetaan käyttöön, tietojen keräämisessä ja jakamisessa on kuitenkin noudatettava asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Lyhytaikaiset vuokramajoituspalvelut määritellään tarkemmin kansallisessa lainsäädännössä.

Jos rekisteröintimenettely otetaan käyttöön, majoittajan on rekisteröitymisen yhteydessä toimitettava tiedot paitsi itsestään, myös kustakin majoituskohteesta. Majoituskohteista kerätään tiedot muun ohella majoituskohteen tyypistä, onko kohde majoittajan vakituinen tai vapaa-ajan asunto tai osa sitä tai onko sillä muu tarkoitus sekä käytössä olevien vuodepaikkojen ja majoittujien enimmäismäärästä.

Suomessa ei Suomen Vuokranantajien tietojen mukaan ole tehty vielä päätöksiä asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta. Yhdistys kannattaa asetuksen implementointia, jotta Suomessa saataisiin nykyistä paremmin tietoa lyhytaikaisesta vuokrauksesta.

Lue lisää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta