Lobbarin päiväkirja: Mikä on asuntopolitiikan tavoite?

1.6.2018

Vuokratulojen verotusta on kevennettävä, jotta yksityisten vuokranantajien potentiaali saadaan entistä paremmin asuntotuotannon käyttöön.

Yhteiskunnan näkökulmasta politiikan kantavana tavoitteena on yhteiskuntarauha ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Käytännössä pidetään huolta niistä, jotka eivät välttämättä itse pysty pitämään huolta itsestään. Kaikille ihmisille on pyrittävä antamaan mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat elämään.

Suomalaiselle yhteiskunnalle on olennaista mahdollisuuksien tasa-arvon edistäminen ja turvaaminen. Se tarkoittaa toki myös sitä, että Suomessa on mahdollisuus onnistua, menestyä ja vaurastua. Suomi notee­rattiin YK:n raportissa maailman onnellisimmaksi maak­si, joten täällä on tehty monta asiaa oikein.

Asuntopolitiikasta keskustellaan nyky­ään erittäin paljon, mikä on erinomainen asia. Asuntopolitiikka on tärkeä väline yhteiskuntarauhan, sosiaalisen oikeuden­mukaisuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon luomisessa ja ylläpitämisessä.

Yksi asuntopolitiikan keskeisimmistä tavoitteista pitää olla asunnotto­muuden vähentäminen. Kaikki ymmärtävät, että yhteiskunnassa mukana py­sy­minen on täysin mahdotonta, jos ei ole asuntoa. Se on ensimmäinen askel päästä kiinni elämään osana yhteiskuntaa.

Asuntopolitiikkaa pitää kehittää

Asuntopolitiikan yleiset kehittämishaasteet liittyvät asuntojen kysynnän ja tarjonnan suureen epätasapainoon sekä asumisen tukijärjestelmien entistä tehok­kaampaan käyttöön. Tavoitteet ovat selvät, mutta keinoista on epäselvyyttä. Asuntopolitiikassa pitäisi pystyä käyttämään sellaisia keinoja, joiden vaikuttavuus on paras mahdollinen.

Suomen huoltosuhde heikkenee, ja hoivan tarve lisääntyy. Julkisten varojen käyttöä pitää tule­vai­suu­des­sa parantaa, jotta verotusta ei tarvitse kiristää tai palveluista leikata. Samalla täytyy pitää huolta pieni­tuloisten mahdollisuudesta saada asunto ja pysyä kiinni yhteiskunnassa.

Käyttämätöntä potentiaalia

Jotta yksityisten vuokranantajien potentiaali saataisiin aiempaa paremmin asuntotuotannon käyttöön, vuokra­tulojen verotusta täytyy keventää. Yksityinen pääoma pitää nähdä entistä enemmän asuntopolitiikan välineenä, kun tavoitteena on kasvattaa asuntojen tarjontaa.

Mitä enemmän yksityinen pääoma saa asuntohankkeita liikkeelle, sitä vähemmän tarvitaan julkista tukea asuntorakentamiseen. Tällöin julkiset varat voidaan ohjata erityisasumisen tarpeisiin ja muihin julkisiin palveluihin, joita ikääntyvä suomalainen väestö väistämättä tulevaisuudessa tarvitsee.

Lobbarin päiväkirja -palstalla Suomen Vuokranantajat ry:n yhteiskunta­suhdepäällikkö Tuomas Viljamaa valottaa edunvalvonnan arkea. Teksti on julkaistu Vuokranantaja-lehdessä 2/2018.

Tutustu muihin makupaloihin lehden jutuista täällä.
Jäsenille Vuokranantaja-lehti tulee kotiin neljä kertaa vuodessa.
Kaikki lehdet ovat luettavissa myös jäsensivuilla.