Vuokran korottaminen

Vuokraa voi korottaa vuokrasuhteen aikana ilman erillistä sopimista vain, jos korotusta koskeva ehto on kirjattu vuokrasopimukseen. Sopimuksessa on sovittava sekä vuokran korotuksen perusteesta että voimaantulopäivästä.

Vuokranantajalla ei ole lakiin perustuvaa yksipuolista oikeutta korottaa vuokraa vuokrasuhteen aikana, vaan mahdollisuudesta korotukseen tulisi sopia jo vuokrasopimuksessa. Vuokrankorotuksesta voidaan sopia melko vapaasti, kunhan korotusperuste on riittävän yksilöity ja molemmille osapuolille kohtuullinen. Esimerkiksi yleinen vuokratason nousu ei ole riittävän yksilöity peruste vuokrankorotukselle. Yleisimmin käytettyjä korotusehtoja ovat prosentuaalinen, euromääräinen tai indeksiin sidottu korotus.

Indeksikorotuksessa vuokrankorotus sidotaan johonkin yleisesti käytössä olevaan indeksiin, kuten elinkustannusindeksiin tai kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin. Indeksikorotus lasketaan siten, että indeksin pisteluvuista lasketaan edellisen korotuksen jälkeen tapahtunut prosentuaalinen muutos ja vuokraa tarkistetaan tällä prosenttimäärällä. Jos haluaa varmistaa, että vuokra ei indeksiehdon myötä laske, kannattaa vuokrasopimuksessa sopia vuokrankorotuksesta eikä vuokrantarkistuksesta.

Ole ajoissa

Vuokrankorotuksesta ja sen voimaantulopäivästä on hyvä ilmoittaa vuokralaiselle, mieluiten kuukautta ennen korotuksen voimaantuloa. Ilmoitus kannattaa tehdä myös siinä tapauksessa, että vuokrankorotuksen peruste ja voimaantulopäivä on määritetty sopimuksessa selvästi ja vuokralainen pystyisi korottamaan vuokraa omatoimisesti tämän mukaisesti.

Jos vuokrankorotuksesta ei ole sovittu vuokrasopimuksessa, vuokranantaja voi pyrkiä muuttamaan vuokraa sopimalla asiasta vuokralaisen kanssa. Hyvän vuokratavan mukaan neuvottelut vuokrankorotuksesta on aloitettava viimeistään kuusi kuukautta ennen aiottua korotusta. Korotuksen pitää olla kohtuullinen ja korotetun vuokran vastata asunnon vuokra-arvoa. Vain poikkeustapauksessa vuosittainen korotus voi olla yli 15 prosenttia. Mikäli neuvottelut eivät tuota tulosta, on vuokranantajalla viime kädessä oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Irtisanomisen yhteydessä on hyvä tällöin ilmoittaa, millä vuokralla sopimus voisi jatkua ja milloin muutos on viimeistään hyväksyttävä, jotta irtisanominen raukeaisi. Hyväksymisajan tulisi päättyä vasta kuukausi ennen irtisanomisajan päättymistä.

Käytä pelisilmää

Vaikka vuokranantaja olisikin sopimuksen mukaan oikeutettu vuokrankorotukseen, kannattaa korotusta silti harkita huolellisesti ja ottaa huomioon vuokramarkkinoiden tilanne. Jos vuokrankorotus saa vuokralaisen irtisanomaan sopimuksensa, korotuksen tuomat lisäeurot muuttuvat helposti tyhjiksi kuukausiksi. Jos vuokrankorotuksen jättää jonakin vuonna tekemättä, myös siitä kannattaa ilmoittaa vuokralaiselle – palkkioksi tällaisesta ilmoituksesta voi saada tyytyväisen ja sitoutuneen vuokralaisen.

Kirjoittaja: Suomen Vuokranantajien päälakimies Sanna Hughes

 

Voiko vuokraa korottaa ilman vuokrankorotusehtoa?

Ellei vuokrasopimuksessa ole vuokrankorotusehtoa, voidaan vuokraa korottaa ainoastaan sopimalla. Hyvä vuokranantaja kuuntelee vuokralaisen toiveita taatakseen pitkäaikaisen vuokrasuhteen. Vuokralaisen aloitteesta tehty huoneiston pintaremontti tai kodinkoneiden päivitys voivat samalla tarjota mahdollisuuden sopia vuokrankorotuksesta.

Myös taloyhtiön suorittama remontti voi mahdollistaa sopimisen. Samalla kun osapuolet sopivat remontin ajalta myönnettävästä vuokranalennuksesta, voi vuokranantaja ehdottaa vuokraa korotettavan huoneiston kunnon paranemiseen johdosta. Uudesta vuokrasta tulee aina sopia kirjallisesti.

Uutta vuokraa sovittaessa täytyy muistaa vaatimus vuokran kohtuullisuudesta. Vuokra ei saa ilman erityistä syytä olennaisesti ylittää samalla alueella sijaitsevien, samanarvoisten huoneistojen vuokraa.

Kirjoittaja: Suomen Vuokranantajien neuvontalakimies Kaisa Kangasniemi

 

Comments are closed.