Vaikuttaminen

Vaikutamme valtakunnallisesti

Yksityiset vuokranantajat vuokraavat noin 295 000 asuntoa ympäri Suomen. Nämä asunnot ovat noin kolmannes kaikista vuokra-asunnoista ja niissä asuu noin 440 0000 asukasta. Yksityisillä vuokranantajilla on keskeinen merkitys riittävän ja kansalaisten tarpeita palvelevan asuntojen tarjonnan varmistamisessa. Onnistuneen asuntopolitiikan toteutumiseksi onkin välttämätöntä, että asuntosijoittaminen pysyy jatkossakin houkuttelevana sijoituskohteena.

Suomen Vuokranantajat edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tekee aktiivista vaikuttamistyötä vuokraustoiminnan edellytysten vahvistamiseksi. Pääsääntöisesti vaikuttamistyö keskittyy asuntopolitiikan ja veropolitiikan kysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi vuokratuloista maksettavan veron määrä, sijoitusasuntojen verokohtelun sukupolvenvaihdostilanteessa tai ehdot, joilla lain mukaan vuokratoimintaa voi tehdä (laki asuinhuoneiston vuokrauksesta). Edellä mainittujen lisäksi työlistallamme ovat myös muut vuokraustoimintaa läheltä liippaavat asiat kuten oikeusjärjestelmän toimivuus ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn liittyvät kysymykset.

Tällä hetkellä pinnalla olevia kysymyksiä ovat mm.

  • Yleisen asumistuen muutokset
  • Opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin
  • Airbnb:n kaltaisten palveluiden toiminnan ja vuokraustoiminnan suhde
  • Vuokraustoimintaan kohdistuva verotus ja sen keventäminen esimerkiksi laajentamalla kaavailtu pienten osinkotulojen verovapaus koskemaan myös vuokratuloja
  • Hoitokulujen ja jatkuvasti kasvavan kiinteistöverorasituksen hillitseminen
  • Valtion vuokra-asumiseen kohdistuvien tukien avaaminen myös yksityisille sijoittajille
  • Asumisen tulorajat Ara-asuntoihin
  • Normien purku liittyen autopaikkoihin, väestönsuojiin ja kaavoitukseen

Katso laajempi kuvaus Vuokranantajien vaikuttamistyön tavoitteista tästä.

Vuokranantajien poliittisista linjoista päättää yhdistyksen hallitus, joka hyväksyy yhdistyksen edunvalvontaohjelman. Hallituksen kannanmuodostuksen pohjana toimii jäsenistön kuuleminen ja perusteellinen asiantuntijatyö. Vuoden 2015 edunvalvontaohjelman uudistuksen pohjaksi toteutettiin laaja jäsenistölle suunnattu edunvalvontakysely, johon vastasi 1500 jäsentä. Ohjelman teemoja käsittelivät myös paikallisasiamiehet ja yhdistyksen vuosikokous.

Miten vaikuttamistyötä tehdään?

Vaikuttamistyössä otamme aktiivisesti osaa vuokraustoimintaa käsittelevään julkiseen keskusteluun. Tämän lisäksi teemme omia avauksiamme nostaen keskusteluun vuokranantajien kannalta merkityksellisimpiä kysymyksiä. Avaustemme tueksi tuotamme ajankohtaisia selvityksiä ja tutkimuksia, joissa pureudutaan syvemmin rajattuun kysymykseen. Julkisen keskustelun lisäksi vaikutamme suoraan poliittiseen päätöksentekoon ja teemme tiivistä yhteistyötä alan muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Suomen Vuokranantajat on osa Kiinteistöliittoa. Kiinteistöliitto on valtakunnallinen kiinteistönomistajien edunvalvoja, johon kuuluvat vuokranantajien lisäksi asunto-osakeyhtiöitä ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Toimimme aktiivisesti osana Kiinteistöliittoa ja vaikutamme näin vuokraustoimintaa laajemmin koko kiinteistöalaa koskeviin kysymyksiin.

Vuokranantajien viranomaislausunnot

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta huoneistotietojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi 4.5.2018

Suomen Vuokranantajat pitää valmisteilla olevaa ASREK-hanketta erittäin tarpeellisena
ja tervetulleena. Sähköiselle asunto-osakerekisterille ja siihen liittyvien prosessien
digitalisoinnille on ollut tarve jo pitkään. ASREK-hanke vauhdittaa toteutuessaan kiinteistötoimialan yleistä digitalisoitumiskehitystä ja luo edellytyksiä yrityksille digitalisoida omia prosessejaan ja palveluitaan. Toteutuessaan sähköinen asunto-osakerekisteri mahdollistaisi myös asunto-osakkeiden huomioimisen osana suunnitteilla olevaa sijoitussäästötiliä ja siten eri sijoitusmuotojen neutraalimman verokohtelun.

Lausunto poliisin henkilötietolakiehdotuksesta 21.1.2018

Suomen Vuokranantajat ry, Vuokralaiset VKL ry ja Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry ehdottavat poliisin henkilötietolakia koskevassa lausunnossaan, että lakiin lisättäisiin poliisille oikeus luovuttaa tietoja vuokranantajalle ja taloyhtiölle vuokrasopimuksen päättämistä tai huoneiston hallintaanottoa varten. Tiedonsaantioikeus koskisi tilanteita, joissa poliisille on tehty ilmoitus häiritsevän elämän viettämisestä tai järjestysmääräysten rikkomisesta taloyhtiössä. Luovutettavista tiedoista tulisi käydä ilmi, montako kertaa ja milloin poliisille on tehty ilmoitus asukkaan aiheuttamista häiriöistä ja vastaavasti montako kertaa ja milloin poliisi on ilmoitusten johdosta käynyt huoneistossa ja onko käynti liittynyt häiritsevään elämän viettoon tai järjestysmääräysten rikkomiseen.

Asiantuntijalausunto: Tarkastusvaliokunnan raportti ”Asuntopolitiikan kehityskohteet” 15.11.2017

Suomen Vuokranantajat pitää raporttia hyvin laadittuna. Raportissa on useita hyviä ehdotuksia asuntopolitiikan kehittämiseen. Suomen Vuokranantajien mielestä asuntopolitiikassa on menty oikeaan suuntaan. Liikennehankkeiden merkitys asuntotuotannossa on ymmärretty entistä paremmin ja tukipolitiikassa on siirrytty enemmän tuotantotuista kysyntätukien suuntaan. Samalla linjalla pitää asuntopolitiikan kehittämistä jatkaa.

Lausunto Hallituksen esitykseen laiksi asumistukilain muuttamisesta 9.10.2017

Suomen Vuokranantajat kritisoi hallituksen esitystä osa-asunnon normin lisäämisestä asumistukijärjestelmään. Osa-asunnon normi on huono päätös ja ohjaa pois asumistukimenoja alentavasta kimppa-asumisesta. Aiemmin päätetty opiskelijoiden siirto yleisen asumistuen piiriin lisää vaikutusta. Suuri osa kimppa-asunnossa asuvista on opiskelijoita ja asumistukilain ruokakuntakäsite johtaa nyt jo osaltaan opiskelijoiden kimppaasumisen suosion laskuun.

Asiantuntijalausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2018 21.9.2017

Suomen Vuokranantajat pitää tärkeänä, että hallituksen esityksessä tunnistettaisiin paremmin asuntomarkkinoiden tilanne. Korkeassa rakentamisen suhdannetilanteessa ARA-tuotannon lisääminen ei ole järkevää. Vuokratulojen kiristyvä verotus ei auta vuokramarkkinoiden tilannetta. Vuokratulojen verotusta pitäisi keventää, jotta vuokrien nousu hidastuisi ja asuntotarjontaa tulisi lisää.

Lausunto kiinteistöverolain muuttamisesta 12.9.2017

Suomen Vuokranantajat näkee hallituksen esityksen, jolla kiristetään kiinteistöveroa entisestään jo tehtyjen päätösten lisäksi askeleena väärään suuntaan.  Asumismenojen kasvu on syönyt ihmisten ostovoimaa ja edelleen jatkuva hoitokulujen ja korjausmenojen kasvu edelleen kasvattaa asumisen hintaa. Kiinteistöveron korotus siirtyy suoraan hoitovastikkeisiin sekä vuokriin ja rasittaa asukkaita entisestään.

Lausunto asukkaiden sosiaalisen asumisen osuuskuntamallista 8.9.2017

Suomen Vuokranantajat suhtautuvat positiivisesti esitykseen. Ehdotuksen yksi keskeisimmistä tavoitteista on oman  asumisen järjestämisen edellytysten helpottaminen. Nykyinen  tuotantotukijärjestelmä ei vastaa nykypäivän tarpeita ja uusia malleja sen kehittämiseen  tarvitaan. Tuotantotukijärjestelmä pitäisi ylipäätään jatkossa siirtää entistä enemmän erityisasumisen tukemiseen. Tavallisten vuokra‐asuntojen tuotannossa pitäisi toimia markkinaehtoisesti ja hyödyntää yksityisten vuokranantajien potentiaali entistä paremmin.

Lausunto jakamistaloudesta 18.8.2017

Suomen Vuokranantajat näkee jakamistalouden globaalina megatrendinä, joka vahvistuu joka tapauksessa riippumatta siitä, edistetäänkö sitä aktiivisesti vai pyritäänkö sitä jollain tavalla estämään tai hidastamaan. Jakamistalouden estäminen ei ole kansallisen lainsäädännön puitteissa järkevää eikä edes mahdollista. Näemme sen sijaan ensisijaisena tavoitteena sen, että lainsäädäntöä ja/tai sen tulkintoja mukautetaan siten, että se mahdollistaa uusien liiketoimintamallien kehittymisen. Lainsäädännöllisen toimintaympäristön tulisi olla sellainen, että se asettaa riittävän selkeät mutta laajat raamit erilaisille toimintamuodoille eikä aseta niitä lähtökohtaisesti harmaalle alueelle tai aiheuta toimijoille epävarmuutta toiminnan laillisuudesta tai pelisäännöistä.

Kommentti suuntaviivat pitkän korkotukimallin kehittämiseen 7.4.2017

Lyhyesti: Suomen Vuokranantajat näkee, että asumisen tukemisessa on syytä siirtyä asteittain tuotantotuista kohti kysyntätukia. Asumistukien on tarkoitus mennä sellaiselle asukkaalle, joka sitä eniten tarvitsee mahdollisimman tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti. Tällä hetkellä Suomessa on myös noin 200 kuntaa, joissa ARA-vuokrat ovat korkeampia kuin vapaarahoitteiset vuokrat. Tukijärjestelmä ei toimi kovin hyvin, jos markkinat hinnoittelevat vuokrat omakustannusvuokria matalammalle tasolle.

Lausunto purkava lisärakentaminen 30.3.2017

Lyhyesti: Suomen Vuokranantajat antoi lausunnon asunto-osakeyhtiöiden purkavan lisärakentamisen lausuntopyyntöön. Näemme lakihankkeessa runsaasti positiivisia puolia, mutta vaadimme taloyhtiöille taloudellisia kannustimia. Purkava lisärakentaminen voisi tulla kysymykseen esimerkiksi linjasaneerauksen yhteydessä. Uudistuksessa on kuitenkin pidettävä huoli, että lisärakentaminen on taloudellisesti kannattavaa. Erityisesti kaupunkien tavoitteena on lisä- ja täydennysrakentaminen. Tämä olisi tehokas keino myös kaupunkien yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen sekä täydennysrakentamiseen. Toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva osallistui myös lakihanketta valmistelleeseen työpajaan.

Lausunto kiinteistöverolain uudistamisesta 29.9.2016

Lyhyesti: Suomen Vuokranantajat vastustaa kiinteistöveron kiristämistä. Kiinteistöveron kiristykset siirtyvät suoraan asumisen hintaan ja vuokriin. Kiinteistöverolain uudistamisen yhteydessä kiinteistöverojen alarajavelvoite pitäisi poistaa kunnilta, jotta kunnat voisivat itse päättää kiinteistöverotuksestaan.

Lausunto vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta 11.10.2016

Lyhyesti: Suomen Vuokranantajat suhtautuu yleisesti ottaen kriittisesti tuettuun tuotantoon vuokra‐asuntomarkkinoilla ja näkee sen vääristävän asuntomarkkinoita. Asumiseen liittyvän julkisen tuen kohdentuminen sitä eniten tarvitseville kyetään parhaiten varmistamaan ohjaamalla tuki kysyntätukien kautta.

Asiantuntijalausunto eduskunnan asunto- ja ympäristöjaostolle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 17.10.2016

Lyhyesti: Lausunnossa nostetaan esille budjettiesityksen positiivisia näkökulmia sekä kehittämiskohteita. MAL-aiesopimukset suurten kaupunkien ja valtion välillä ovat toimineet positiivisesti. Niiden jatkokehittämiseen kannustetaan. Suomen Vuokranantajat näkee myös, että ARAn roolia pitäisi selkeyttää ja uudistaa asuntopolitiikan toteuttajana

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle opiskelijoiden asumislisän siirtäminen yleisen asumistuen piiriin 19.10.2016

Lyhyesti: Suomen Vuokranantajat kannattaa asumisen tukijärjestelmien yksinkertaistamista ja yhdenmukaistamista. Opiskelijoiden asumislisän siirtäminen yleisen asumistuen piiriin on tästä näkökulmasta järkevää ja kannatettavaa. Kannustamme myös tukijärjestelmien jatkokehittämiseen.

Lausunto perintö- ja lahjaverolain uudistuksesta 22.8.2016

Sisältö lyhyesti: Suomen Vuokranantajat kannattaa perintö- ja lahjaveron keventämistä. Kevennyksellä osittain varmistetaan pääomien säilyminen vuokra-asuntomarkkinoilla. Myös verotuksen pitää tukea sitä, että mahdollisimman moni vuokra-asunto säilyy vuokrauskäytössä myös sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Pitkällä aikavälillä Suomen Vuokranantajat kannattaa perintöverotuksesta luopumista ja siirtymistä Ruotsin mallin mukaiseen luovutusvoittojen verotukseen.

Lausunto hallituksen esityksestä muutoksiksi lakiin erityisryhmien asunto-olojen parantamisesta

Lausunto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle uudesta mallista tuettuun vuokra-asuntotuotantoon

Lausunto Finanssivalvonnalle koskien määräyksiä ja ohjeita luottosuhteen laskennasta

Lausunto Ympäristöministeriölle asumisen tuki- ja verojärjestelmien vaikuttavuutta selvittäneen työryhmän raportista

Lausunto valtiovarainvaliokunnan asunto‐ ja ympäristöjaostolle vuoden 2015 talousarviota koskien