Äänestys- ja vaalijärjestys

1. Yhdistyksen vuosikokous on hyväksynyt tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen kokouksessaan 11.5.2021.

2. Suomen Vuokranantajat ry:n yhdistyksen kokoukseen on mahdollista osallistua sekä kokouspaikalla että tietoliikenneyhteyden avulla.

3. Hallitus voi päättää, että voidakseen käyttää äänioikeuttaan tietoliikenneyhteyden avulla varsinaisen jäsenen tai hänen puolestaan äänioikeutta käyttävän asiamiehen on ilmoittauduttava kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä. Ennakkoilmoittautumisen määräpäivä voi olla aikaisintaan viikkoa ennen vuosikokousta.

Varsinaisen jäsenen äänioikeus kokouksessa varmennetaan ilmoittautumisen yhteydessä annetun nimen ja jäsennumeron avulla. Mikäli varsinainen jäsen käyttää äänioikeuttaan valtuuttamansa asiamiehen välityksellä, asiamiehen on esitettävä tätä koskeva valtakirja ennakkoilmoittautumiselle asetettuun määräpäivään mennessä.

4. Osallistuminen yhdistyksen kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla tapahtuu käyttämällä hallituksen valitsemaa kokousalustaa, johon välitetään ääntä ja kuvaa kokouspaikalta ja kokousasiakirjoista.

Teknisen häiriön sattuessa pyritään ensisijaisesti palauttamaan yhteys. Jos kokouksessa ei kuitenkaan voida todeta, että häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, kokousta jatketaan, vaikka yhteyttä ei saada palautettua. Jos häiriö johtuu kokouksen järjestäjästä, keskeytetään kokous, kunnes yhteys on palautettu.

5. Tietoliikenneyhteyden avulla on mahdollista osallistua kokouksen aikana kaikkien asioiden käsittelyyn ja päättämiseen.

Mikäli kokouksessa järjestetään suljettu lippuäänestys, kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla osallistuvat voivat käyttää äänioikeuttaan hallituksen valitseman teknisen järjestelmän avulla siten, että se vastaa kokouspaikalla toteutettavaa suljettua lippuäänestystä. Sähköisesti annettua ääntä ei voi perua sen jälkeen, kun se on annettu.

6. Kokoukseen tietoliikenneyhteyden avulla osallistuvat voivat esittää puheenvuoropyynnön kokousalustan kautta erikseen ohjeistetulla tavalla. Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa kokouksen puheenvuorojen kestoa, jos kokouksen hallinta sitä edellyttää.

Kokoukselle voidaan valita yksi tai useampi ylimääräinen tekninen sihteeri, joka vastaa tietoliikenneyhteyden seurannasta sekä äänestysten toteuttamisesta ja auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa.